رد الیحه بودجه سیاسی نبود

گف‌توگو‌‌با‌عضو‌کمیسیون‌برنامه‌و‌بودجه

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

براي اطالع بيشتر از اينکه در ضرباالجل ۲۷ساعته کميسيون تلفيق چه مصوباتي رد يا تصويب شد، با هادي قوامي، عضو کميسيون برنامهوبودجه گفتوگو کرديم. قوامي به «وقايعاتفاقيه» گفت: مخالفتها سياسي نبود. اصالحاتي مدنظر نمايندگان بود که بايد از اعمال آنها در بودجه اطمينان حاصل ميکردند. او درباره آخرين تغييرات در اليحه بودجه گفت: سقف اوراق مشارکت به ۰۰5۸۳ ميليارد تومان کاهش پيدا کرد و به عبارت ديگر ۰۳ درصد کاهش اوراق مشارکت داشتيم. ازطرفديگر بودجه آموزشوپرورش سه هزار ميليارد تومان افزايش يافت که براي موارد بازنشستگي و حقالزحمه معلمان است. عالوهبراينها در بحث يارانه نقدي و هدفمندي يارانهها نيز از پرداختي ۳۲هزار ميليارد به ۰۳هزار ميليارد تومان رسيد. قوامي درباره اينکه چرا نمايندگان مجلس قبل از اينکه بودجه به صحن برسد، پيشنهادات خود را به افرادي که در کميسيون تلفيق بودند، منتقل نکردند، گفت: اينگونه نبوده و ارتباط اعضای کميسيون تلفيق با ساير نمايندگان قطع نشده بود بلکه پيشنهادات به کميسيون تلفيق ميرسيد. مانند بحث افزايش قيمت حاملهاي انرژي که درنهايت به تصويب نرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.