عباسعلی

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و

FATF براساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطابقت قرار میگیرد. چهار الیحه بینالمللی حقوقی به مجلس رفته که از این میان تاکنون تنها مصوبه

کنوانسیون پالرمو به رای گذاشته شده است. در اینباره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی نگرانیهایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغههای مربوط به خود را دارند و روی این نقطهنظرات بحث و بررسی صورت میگیرد. یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی مشکالت عدیدهای

خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.