بنیصدرمخالف من و میرحسین بود

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

احمد توکلی، نماینده اصولگرای ادوار مجلس در نشست «شفافیت و رسانه» که به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، گفت: «بنیصدر با چهار نفر برای وزارت مخالف بود؛ من، میرحسین موسوی، بهزاد نبودی و مرحوم محسن نوربخش. دلیل مخالفتش با من و مهندس موسوی هم این بود که من اولین نماینده مخالف ایشان و مهندس موسوی اولین روزنامهنگار مخالف او بود.» این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه ما در انقالب دندهعقب گرفتیم ولی این دندهعقب بازگشت به اسالم بود، اعالم کرد: «وقتی من گفتم باید به مسائل دینی رجوع کنیم به خاطر این است که اگر به مسائل دینی رجوع کنیم و به آن عمل کنیم آن وقت این همه فساد نخواهیم داشت. من به بانک مرکزی گفتم که به معترضان وقت بدهید. گفتند ناروا میگویند. گفتم ناروا بگویند. باید به آنها وقت بدهید چون به آنها ظلم شده است.» (انتخاب)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.