سفر کوتاه بود

Vaghay Ettefaghie - - نمایـــه -

واروژان، آهنگساز و تنظیمکنندهموسیقی ایران در سالهای دهه ۱350 از مهمترین چهرههای موسیقی پاپ آن دوران محسوب میشود، با اینحال مرگ زودهنگام او رد پای اهمیت و تاثیرش در موسیقی ایران را کمرنگ کرد. حاال کتاب «واروژان»، به کوشش حسین عصاران نخستین تالش جدی برای زنده کردن نام این چهره کلیدی موسیقی ایران است. این کتاب را انتشارات رشدیه منتشر کرده و طرح جلد آن اثر فرشید مثقالی، طراح گرافیک برجسته

کشورمان است. (وقایع اتفاقیه)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.