ابزار تبليغاتي نداريم

هرميداس باوند در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه»:

Vaghay Ettefaghie - - سياست - محمدجمالی خبرنگارگروهسياسی

دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريکا ديروز در ضيافت ناهار ميزبان سفراي کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود و در اين جلسه به مهمانان خود در مورد ايران گفت: « اين گروه کار زيادي براي انجام دادن دارند ازجمله مقابله با فعاليتهاي بيثباتکننده ايران، پايان دادن به جنگ سوريه، مقابله با تروريسم و خلع هستهاي کره شمالي.» اين مقدمهاي است براي فصل سوم سناريوي ترامپ عليه ايران و به نظر ميرسد اين بخش از برنامه ايرانهراسي آمريکا گستردهتر از پيش است آمريکا اعضاي شوراي امنيت را براي نشاندادن بقاياي موشکي که از يمن به عربستان شليک شده و ادعا ميکنند ساخت ايران است، سر يک سفره گرد آورده است. در ايران اما تحرکات ديپلماتيک به اظهارنظرها و توييتها محدود شده است که تفاوت جدي با فعاليت ايران در پرونده هستهاي دارد، براي فهم بهتر اهداف آمريکا، راهبرد وزارتخارجه ايران و آينده اين سناريو، گفتوگويي داشتيم با داوود هرميداس باوند استاد دانشگاه و کارشناس روابط بينالملل.

*** سناريوي دونالد ترامپ درباره برجام، همچنين فعاليتهاي موشکي ايران چقدر جدي است؟ چه ميزان بايد اين برنامه را جدي گرفت؟

آمريکاييها بر دو مسئله تاکيد کردند؛ اول ‪IBM (Intercontinental Ballistic Missile(‬ موشکهاي قارهپيما که براي حمل کالهک هستهاي طراحي شدهاند و روي اين موضوع تاکيد ميکنند تا برجام را تهديد کنند و به همين دليل هم با اروپاييها مذاکره ميکنند و نکته دوم سياست ايران در چالشهاي منطقه است. اين موشکي هم که اعراب ساقط کردهاند ابتدا بازرسان سازمان ملل نظر داده بودند که آنچه فرود آمده ساخت کرهشمالي است ولي آمريکا ادعا دارد که ساخت ايران است، حتي نماينده آمريکا در سازمان ملل هم اين مطلب را مطرح کرده بود و موشک را هم به نمايش گذاشت. حاال آمريکاييها تالش دارند از اين مدارک براي اثبات صحت مدعاي خودشان استفاده کنند. يکي ديگر از جنبههای ارتباط دادن سيستم موشکي ايران با برجام و تعديل، ايجاد مشروعيت براي پيگيري پرونده دخالت ايران در کشورهاي منطقه است. حال اگر کارشناسان سازمان ملل همانطور که قبال هم راي دادهاند تاييد کنند که اين موشک ساخت ايران نيست و ساخت کرهشمالي است، اين ادعا را ضعيف خواهد کرد اما حاال بستگي به فضاي سياسي و مصلحت منافع کشورهاي مذاکرهکننده دارد. از يک طرف فشار کشورهاي عربي بهويژه عربستان سعودي، امارات و بحرين و ازسويديگر، شخص ترامپ که اعالم کرده اگر به نتيجه نرسد از برجام خارج ميشود. با توجه به مجموعه اين عوامل و شرايط به نظر ميرسد اروپاييها روي مسئله موشکي ايران با آمريکا همسويي دارند.

در دولت حسن روحاني تحرکات ديپلماتيک ما درباره پرونده هستهاي بسيار گسترده بود اما ميبينيم درباره بحث موشکي وزارتخارجه تامالتي دارد و چندان فعال به نظر نميرسد. اين مسئله را چطور ارزيابي ميکنيد؟

اين پرونده در دست وزارتخارجه نيست، بنابراين در اين مورد وزارتخارجه نقش مستقيمي ندارد. بارها هم اعالم کرده است که توقف برنامه موشکي ايران بههيچوجه قابلقبول نيست، قبال البته آقاي ظريف مصاحبهاي کرده بود که در جنگ ايران و عراق ايران آماج موشکهاي ميانبرد عراقي قرار داشت که با کمک آمريکا و شوروي به ايران حمله ميکرد و حتي شوراي امنيت کوچکترين مخالفتي با اين امر نداشته، بنابراين ايراني که دچار اين سابقه تلخ است اين را حق خود ميداند که سيستم دفاعي خود را کامل کند، بنابراين موشکهايي که ايران تاکنون آزمايش کرده است جنبه دفاعي صرف دارند.

باالخره که اين سناريو در جريان است و تنها ابزار ما در خارج از مرزها دستگاه ديپلماسي ماست و فعاليتهاي وزارتخارجه دراينزمينه محدود است، حتي در رويدادهاي رسمي ديپلماتيک مثل اجالس جهاني اقتصاد هم شرکت نکرديم. به نظر شما چه بايد کرد؟

ايران مقداري به اروپا اميد داشت که آنها روي مسئله برجام تاکيد دارند اما در مورد سيستم موشکي موضع متفاوتي دارند و در بيانيه مشترکي که توسط انگليس، آمريکا و فرانسه صادر شد در مورد مسئله موشکي و دخالتهاي ايران نظر همسو با آمريکا دارند، حال آمريکا اين مسئله را مبناي تسري دادن به برجام قرار داده است و از طرف ديگر هم ميخواهد کشورهاي عربي را راضي نگه دارد لذا روي اقدامات ايران مانور ميکنند؛ بهويژه تحويل موشک به گروههايي که آنها تروريستي خطاب ميکنند مثل حزب اهلل که اسراييل هم آنها را خطري براي خود تلقي ميکند.

فرآيندي که براي متهم کردن ايران در حال طي شدن است بهلحاظ حقوقي در ساختار سازمان ملل وجاهت دارد؟

نه چندان، ولي بستگي به اين دارد که کشورهايي مثل روسيه و چين از ايران حمايت کنند يا خير -حاال با سکوت در اين مورد- که البته بعيد است حمايت کنند بنابراين در وضعيت زياد خوبي قرار نداريم. در داووس شرکت نکرديم و آمريکا و کشورهاي عربي آنجا ترک تازي کردند. زيرا همه اينها در رسانههاي ارتباط جمعي اثرگذار است. بعد هم تاکيد کرديم مسئله سيستم موشکي قابل مذاکره نيست و اين يک سيستم دفاعي متعارف است. ابزار تبليغاتي هم نداريم، همين موضوع که در جنگ عراق- ايران با سالح شيميايي، موشکهاي ميانبرد شد و عراق اين سالحها را با رضايت و کمک شوروي سابق، آمريکا و غرب استفاده ميکرد و سازمان ملل هم کوچکترين واکنشي نشان نداد در رسانهها بايد مطرح شود. ايران بايد بار تبليغاتي را متوجه اين نهادها کرده و فضا و افکار عمومي را تعديل کند.

به نظر ميرسد آمريکاييها در نهايت قصد اعمال فشار و تحريمهاي بيشتر به ايران دارند. آيا موفق خواهند شد؟

تحريمهاي آمريکا، تحريمهاي يکجانبه مضاعف است يعني اگر دولتها يا شرکتها رعايت نکنند، نميتوانند تعامالت مالي و اقتصادي در آمريکا داشته باشند بههميندليل است که اتحاديه اروپا مالحظاتي را در مورد آمريکا رعايت ميکنند و به نظر ميرسد اين هيات و گروهي که فرستاده شد تا براي تعديل برجام مذاکره کنند به نتيجهاي که تا حدودي مورد نظر آمريکا بود رسيدهاند. پيشبيني از آينده داريد؟ آيا مذاکراتي شکل خواهد گرفت؟ بستگي به کيفيت و نوع مذاکرات دارد، آنچه مربوط به تکنولوژي هستهاي است خير، اما آنها در تالش هستند سيستم موشکي را تحت کنترل نظارت و تقليل قرار دهند همچون آنچه در مورد هستهاي اتفاق افتاد، بهويژه IBM يعني ايران اين موشکها را به کلي تخريب کرده و برنامه آن را متوقف کند و فقط موشکهاي کوتاهبرد و ميانبرد داشته باشد. من بعيد ميدانم ايران با چنين چيزي موافقت کند اما در هر حال طرفهاي ديگر هم چنين برنامهای را مدنظر دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.