ظريف پفکنمکي را جهاني کرد

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

وقايعاتفاقيه: سال 2003 همگامي که کالين پاول در شوراي امنيت اسناد مربوط به سالحهاي کشتار جمعي عراق را به اعضاي شورا و جهانيان نشان ميداد، کمتر کسي باور ميکرد که همين سناريو 15 سال بعد مجددا با نمايش بقاياي موشک بالستيکي که ادعا ميکنند توسط ايران ساخته شده و در اختيار مخالفان يمني قرار گرفته است تا به سمت عربستان شليک شود، تکرار گردد. در آنروز پاول لولهاي شيشهاي حاوي ميکروب سياه زخم را نشان داد و امروز نيکي هيلي در البهالي بقاياي موشک ادعاي لولههاي الستيکي با آرم استاندارد ايران را به نمايش گذاشته است. اگرچه دستگاه ديپلماسي ايران در پنج سال گذشته از پا ننشسته است و رکوردهاي تاريخي در مذاکره و رايزني از خود برجاي گذاشته اما به نظر ميرسد پرونده موشکي قدري متفاوت است و محمدجواد ظريف و تيم کارياش که اين روزها در حال چابکسازي هستند، قدري مالحظه و تامل پيرامون اين موضوع دارند و شايد در مقايسه با گذشته کمتر از ابزار ديپلماسي براي تحتتاثير قراردادن اين سناريو بهره بردهاند. بااينحال، ظريف در ۴2ساعت پس از اجراي نمايش آمريکايي در صفحه توييتر خود سه توييت پياپي منتشر کرد. به گزارش ايسنا، ظريف در توييت اول که بالفاصله پس از بازديد سفراي کشورهاي عضو شوراي امنيت منتشر شد، نوشت: «در بخش خبرهاي جعلي، ترامپ و همدستانش تالش ميکنند روايتي ايرانهراسانه در شوراي امنيت ملل متحد ايجاد کنند، آن هم از طريق برگزاري ضيافت و ارائه مدارک جعلي که توسط يک همسايه در حال جنگ توليد شده و تنها براي همان همسايه مستاصل و همدستانش در ارتکاب جنايات جنگي قابل باور است.». وزيرخارجه در توييت دوم خود که با عکسهاي اين جلسه همراه بود مدارک آمريکاييها را با انتشار عکسي از پفکنمکي به سخره گرفته و نوشت: «مدتي قبل، آمريکا يک موشک ايراني ارائه شده توسط سعوديها را نمايش داد. بايد به آنها گفته شده باشد موشکي که در آسمان توسط پاتريوت نابود شده کامال سالم به زمين فرود نميآيد. لذا اين بار قطعاتي از موشک را نشان دادند ولي با آرم موسسه استاندارد ايران که ما روي بستههاي غذايي بهکار ميبريم. دوباره تالش کنيد مدرک توليد کنيد!» پس از آن واکنشها در فضاي مجازي به اين توييت باال گرفت، عدهاي از اشتباه ظريف سخن گفتند و ديگران به تاييد از اين نوشته آن را بازنشر دادند، چند ساعت بعد ظريف توييت جديدي منتشر کرد و با تکرار کنايه خود به نمايش ترامپ نوشت: «عالمت استاندارد نشانگر کيفيت کاالهاي مصرفي ايراني است. از بخت بد ترامپ و شرکايش، ما اين نشان را روي قطعات موشکهايمان درج نميکنيم. وقتش است که بعضيها در جعل سند بهتر عمل کنند.» اين اولينبار است که محمدجواد ظريف که پيشتر گفته بود براي هر توييت ساعتها وقت ميگذارد در کمتر از ۴2ساعت، سه پيام مجزا منتشر کرده است و اين نشان از اهميت موضوع در نگاه وزيرخارجه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.