مخالفان، سوچي را تحريم کردند

نگاهي به دو روز ابتدايي نشست سوچي

Vaghay Ettefaghie - - جهـــــان -

وقایع اتفاقیه: نشست سوچي با تالش سه کشور روسيه، ترکيه و ايران در حال پيگيري است. هياتهاي شرکتکننده در اجالس صلح سوريه در حالي روز دوشنبه وارد شهر سوچي روسيه شدند که برگزاري اين نشست تحتتاثير غيبت اصليترين مخالفان بشار اسد قرار گرفته است. عالوهبر «کميته مذاکرات سوريه» و گروههاي کرد حدود ۰۳ گروه مسلح دعوت روسيه براي شرکت در اجالس سوچي را رد کردهاند. به گزارش يورونيزو مسکو ميگويد از ۰۰۶۱ شخصيت براي شرکت در اين نشست دعوت کرده است. اين در حالي است که تنها حدود ۰۵۳ نفر از اين شخصيتها در سوچي حضور خواهند داشت. قرار بود در اين نشست مذاکره در مورد قانون اساسي جديد اين کشور انجام شود. بحث بر سر قانون اساسي آينده سوريه، محور مذاکرات روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته در وين نيز بود.

ناصر حريري، مذاکرهکننده ارشد کميته مذاکرات سوريه اعالم کرده به دليل شکست گفتوگوهاي وين هيچکدام از نمايندگان اين کميته در اجالس سوچي حضور نخواهند داشت.

در مقابل الکسي بوروداوکين، نماينده دائم روسيه در سازمانهاي بينالمللي و سازمان ملل در ژنو، علت عدم حضور معارضان سوري را در مذاکرات صلح سوريه اينگونه بيان کرد: «معارضان سوري بهاصطالح ميانهرو تحت فشار و تهديداتي که عليه آنها براي کنارگذاشتهشدن از فرآيند سياسي در سوريه مطرح شده، از حضور در کنگره سوچي انصراف دادهاند». بنابر گزارش شبکه راشاتودي، نماينده روسيه در ژنو اعالم کرد: «يک هواپيماي ويژه که عازم سوچي بود صبح امروز با نمايندگان معارضان سوري براي شرکت در کنگره گفتوگوي ملي سوريه از ژنو پرواز کرد».

او در ادامه گفت: «مردم سوريه طي هفتههاي گذشته شاهد فشارهاي رواني بسياري از جانب کساني بودند که بهدنبال ادامه جنگ در سوريه هستند و نميخواهند شاهد حضور معارضان در کنفرانس سوچي باشند. باوجوداين، نمايندگان معارضان با شجاعت تمام تصميم به حضور در سوچي گرفتند تا بتوانند سرنوشت کشورشان را رقم بزنند».

پیام پوتین براي سوچي

رييسجمهور روسيه در پيامي به مناسبت آغاز به کار کنفرانس سوچي گفت که اين کنفرانس بهدنبال بازگرداندن اتحاد بين مردم سوريه است. به گزارش تسنيم به نقل از اسپوتنيک، والديمير پوتين رييسجمهور روسيه ديروز، سهشنبه در پيامي به مناسبت آغاز به کار کنفرانس گفتوگوي ملي سوريه در سوچي گفت: کنفرانس سوچي به اتحاد بين ملت سوريه دعوت ميکند. پوتين در اين پيام که توسط سرگئي الوروف، وزير امورخارجه روسيه قرائت شد، گفت: «آقايان و خانمها، مايه سرور من است که به همه شرکتکنندگان در کنفرانس سوچي و ناظران و مهمانان اين کنفرانس خوشامدگويي کنم».

او تاکيد کرد: «کنفرانس سوچي بهدنبال بازگرداندن وحدت بين مردم سوريه بعد از هفت سال درگيري مسلحانه که در پي آن صدها هزار نفر کشته و ميليونها نفر وطنشان را ترک کردند، است».

پوتين گفت: «فرصت مناسبي براي بازگشت به زندگي صلحآميز و عادي به سوريه مهيا شده است».

الوروف نيز طي سخناني در افتتاحيه کنفرانس گفتوگوي ملي سوريه در سوچي گفت: «نيازي ضروري براي آغاز گفتوگوهاي فراگير سوريه وجود دارد».

وي افزود: «از ايران و ترکيه و سازمان ملل بهخاطر برنامهريزي خوب براي برگزاري اين کنفرانس تشکر ميکنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.