ادان میروند

وقایعاتفاقیه»

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه -

مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی درباره محدودیت افزایش حقوقهای باالی پنج میلیون تومان موجب میشود نخبگان از کشور مهاجرت کنند. با توجه به تورم موجود در کشور، افزایشنیافتن حقوق اعضای هیاتعلمی به معنای این بوده که حقوق این افراد کاهش خواهد یافت. این در حالی است عالوهبراینکه شماری از این افراد در بخشهای پژوهشی فعالیت دارند میبینیم که اغلب اعضای هیاتعلمی دانشگاهها مخصوصا در گروههای فنی و مهندسی به نوعی کارآفرین نیز محسوب میشوند و در بخش صنعت اشتغال دارند و به فضای اشتغال کشور کمک میکنند. حال در بهترین حالت اگر این گروه از کشور مهاجرت هم نکنند ترجیح میدهند وقت کمی را به دانشگاه اختصاص دهند یا اساسا از جامعه دانشگاهی خارج شوند و در نتیجه حلقه اتصال دانشگاه و صنعت بیمه به مرور زمان حذف میشود و این امر بر کیفیت اشتغال نیز در کشور تاثیر منفی میگذارد. نگاهی به میزان حقوق استادان دانشگاه در دیگر کشورها نشان میدهد، میزان حقوق اعضای هیاتعلمی در ایران نسبت به دیگر کشورهای دنیا بسیار کم است. این در حالی است که شاهد هستیم خیلی از کشورهای دنیا درصدد جذب نیروهای نخبه داخلی هستند و این مصوبه به آنها برای جذب این نیروها کمک میکند.

بهدنبال اصالح محدودیت افزایش حقوق اعضای هیاتعلمی هستیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.