«ثریا»

پولیسازی آموزش در

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه - مهدیبهلولی کارشناس آموزشی

چندی پیش در شبکه تلویزیونی «مستند» و شبکه سه سیما، یکی دیگر از مجموعه برنامههای «ثریا» پخش شد. عنوان این برنامه «غیرانتفاعی» بود و به نقد و بررسی مدرسههای پولی و در کل خصوصیسازی آموزشوپرورش میپرداخت. من نیز بهعنوان یکی از مخالفان خصوصیسازی آموزشوپرورش در برنامه حضور داشتم. برنامه میتوانست جدیتر باشد و موافقان خصوصیسازی آموزشوپرورش هم در آن حضور میداشتند. زمان یکساعته برنامه کم بود و میتوانست بیشتر باشد؛ نقد و بررسی خصوصیسازی آموزشوپرورش- که یکی از موضوعهای بسیار چالشبرانگیز جهانی گستره آموزشوپرورش است- حتی میتوانست و میتواند در چند قسمت پیاپی انجام گیرد. میتوانست زمان بیشتری به بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پولیسازی آموزش اختصاص دهد و البته میتوانست به این نکته بیشتر دقت کند که پولیسازی آموزشوپرورش، به گفته برخی اندیشهوران آموزشی آمریکایی، یک سیاست دوحزبی است و چپ و راست و اصالحطلب و اصولگرا نمیشناسد. اگر خصوصیسازی آموزشوپرورش ما در سالهای آخر دهه 60 و دولت نخست مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی آغاز شد در دیگر دولتها هم ادامه یافت و با مخالفت جدی قدرت به دستان، روبهرو نشد. با همه اینها به گمانم برنامه «غیرانتفاعی» ثریا، یکی از برنامههای خوب و اثرگذار صداوسیما درزمینه آموزشوپرورش بود. این ادعا از روی بازخوردهایی است که در فضای مجازی بهویژه تلگرام مشاهد شد و ارزیابی همکارانی که دیدگاههایشان را مطرح کردند.

خوشبختانه این روزها، توجه به آموزشوپرورش و آنچه در آن میگذرد بیشتر از گذشته است. از خود آموزگاران بگیرید که با گسترش فضای مجازی، بیشازپیش به آموزش میپردازند تا برخی روشنفکران که آهستهآهسته پا به این گستره مهم تقریبا نایدهگرفتهشان میگذارند. صداوسیما نیز چند برنامه درزمینه آموزشوپرورش و نقد آنچه در آن میگذرد دارد. این برنامهها اگر منصفانه و واقعبینانهتر تهیه و از تنوع بیشتر برخوردار شوند- بهگونهای که هم مردم صدا و سخن خود را در آنها بشنوند و هم کسانی که بهدنبال بررسی تخصصیتر موضوعها هستندمیتوانند بر دگرگونی در آموزش، کارگر بیفتند. اگرچه هماکنون صداوسیما، یک رسانه بیطرف نیست و از اعتماد طیفهای گوناگون جامعه برخوردار نمیباشد اما میتواند با گشودن درهای خود به روی دیدگاههای متفاوت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، به رسانهای پربینندهتر«غیرانتفاعیو» اثرگذارتر تبدیل شود. در برنامه

به تاریخچهای از مدرسههای خصوصی در ایران پس از انقالب پرداخته شد و اینکه این روند روبهفزونی، چگونه میتواند معنای آموزشوپرورش را تحریف کند و پای نقشهایی را به سپهر آموزش بگشاید که زیانبار است. دانشآموز و خانواده آن، به مشتری تبدیل میشوند و رقابت و کمیگرایی به جای همکاری و تاکید بر کیفیت آموزشوپرورش مینشیند. بخش خصوصی برای رسیدن هر چه زودتر خود به سود، باید به مشتریان خود بیالن کار تحویل دهد و نمیتواند شکیبایی کند تا پس از 12 سال، شهروندی آشنا به وظایف و حقوق شهروندی تحویل اجتماع دهد و البته برخی نقدهای دیگر که فرصت پرداختن به همه آنها نیست اما همانگونه که گفته شد جای برنامههای منصفانه و جدیتر در نقد پولیسازی آموزشوپرورش در صداوسیما همچنان خالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.