االکلنگ در آستانه جشنواره

Vaghay Ettefaghie - - ادب و هنر - حافظ‌روحانی دبیر‌گروه‌ادب‌و‌هنر

انگاربازیرشیدپور، مدیری پایان ندارد. در حالی که هفته گذشته اعالم شده بود، مهران مدیری مجری ویژهبرنامه هفت در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر خواهد بود، در فاصله 72 ساعت تا آغاز جشنواره رضا رشیدپور به عنوان مجری ویژهبرنامه هفت در ایام جشنواره اعالم شد.

بعد از آن غش ناگهانی در مقابل آنتن زنده، روزگار به کام رضا رشیدپور خوب پیش رفته است.

این مجری موفق تلویزیون که البته دستی در کار و پیشههای مختلف دیگر هم دارد، بعد از آن روز که در ابتدای صبح در مقابل آنتن، بازوی چپش را فشرد و بر زمین افتاد، شاهد پرواز دائمی همای سعادت بر باالی سرش بوده و هست. بعد از مدتی استراحت، دوباره بر صفحه تلویزیون ظاهر شد تا برنامه «حاال خورشید» را ادامه دهد؛ برنامهای که بازخوردی مناسب در شبکههای اجتماعی مجازی دارد. خود او هم به فضای مجازی عالقهمند است و دائما فعال. در این چند وقت اخیر، رضا رشیدپور در فیلم «قاتل اهلی» (مسعود کیمیایی) ظاهر شد، در انتخابات به کمپین حسن روحانی پیوست، بعدا از او انتقاد کرد و همین اواخر با او گفتوگو کرد، گفتوگویی که بیش از بسیاری از گفتوگوهای دیگرش بازخورد داشت، هر چند کمتر کسی آن را جزو بهترین گفتوگوهایش ارزیابی کرد، الاقل نه به اندازه گفتوگویاش با سحر قریشی که حسابی در همهجا سر و صدا کرد و موضوع صحبت و بحث و جدل شد. رضا رشیدپور را اتفاقا بسیاری بابت اداره برنامههای گفتوگو و مصاحبههایش ستایش میکنند و اصرارش بر حفظ تعادلی مابین جسارت، صراحت و حفظ خط قرمزها او را به چهرهای جذاب تبدیل کرده است. تالش او برای قرار گرفتن بر لبه تیغی که هم منتقد باشد و هم در عینحال مراقب جایگاه مصاحبه شونده. حاال او جایگزین مهران مدیری شده است؛ اینکه چرا آن رفت و این آمد، اینکه چرا در ابتدا قرار بود رشیدپور مجری باشد و نشد و مهران مدیری مجری شد و بعد رفت و رشیدپور آمد، اسراری است که شاید روزی روزگاری گفته شود، اما اینکه آیا قرار رشیدپور با این برنامه چه کند، آن هم به فاصله 72 ساعت از پخش برنامه، مسئله برگزارکنندگان برنامه نیمه تعطیل هفت است. اما حضور رشیدپور اگر هیچ معنایی نداشته باشد، یک معنی دارد، تکلیف برنامه هفت هنوز معلوم نیست. بیتردید گردانندگان برنامه هفت توان ادامه کار با رضا رشیدپور برای مجریگری دائمی این برنامه را ندارند، پس هفت همچنان نیمهجان خواهد ماند و همچنان نیمهتعطیل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.