ايستاد‌ه در‌آستانه‌جهان

Vaghay Ettefaghie - - ادب و هنر -

وقايعاتفاقيه:فيلمويدئويي«سورنجان»،نخستين فيلم محمدرضا رسولي و تهيهکنندگي هادي عليمحمدي پس از پايان تدوين براي دريافت پروانه نمايش به شوراي مربوطه ارسال شد. در اين فيلم ميالد کيمرام، بهدخت وليان، مهدخت مواليي و اميربهادر اورعي ايفاي نقش کردهاند و در خالصه داستانش آمده: « چند دوست دانشگاهي بعد از ازدواج در خانهای مرموز يکديگر را مالقات ميکنند .»...و صحرا رمضانيان، فيلمنامه فيلم «سورنجان» را نوشته و روحاهلل انصاري تدوينش را عهدهدار بوده. فردين خلعتبري هم موسيقي فيلم را نوشته که در جمهوري چک ضبط شده است. سورنجان يا گل حسرت که به گل حضرتي هم معروف است نام گلي با خواص گياهي است. فيلم «سورنجان» نخستين فيلمي است که با سرمايهگذاري شرکت دومان ساخته شده و براي نمايش در جشنوارههاي جهاني آماده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.