خاک، تعطيالت مدارس و چالش آموزشوپرورش خوزستان

Vaghay Ettefaghie - - ایـــــران - قاسم‌آ‌لکثير خبرنگار‌گروه‌ایران

دانشآموزان خوزستاني بـــــا تــــعطيل شــــــدن مدارسشان در روزهاي خاکي از مسير آموزش عقب ماندند. هر ساله مدارس در استان خوزستان به علت گرماي شديد در فصل بهار نسبت به مدارس ساير استانهاي کشور زودتر از موعد، به تعطيلي ميروند. معموال مدارس استان ۰۲روز زودتر نسبت به مدارس ساير استانهاي کشور تعطيل ميشوند.

مــــــــديرکل آمـــــوزشوپرورش خوزستان به خبرنگار وقايعاتفاقيه گفت: «از ابتداي سال تحصيلي امسال تاکنون 6بار دانشآموزان به علت گردوخاک تعطيل شدند. افزون بر اين، گردوخاک نيز باعث شده بر آمار تعطيالت دانشآموزان افزوده شود و دانشآموزان را از امر آموزش عقب نگه دارد.»

محمد تقيزاده ادامه داد: «در چنين شرايطي تنها تصميم آموزشوپرورش، تعطيلي مدارس است. اين تصميم در راستاي حفظ سالمت دانشآمـــــــوزان اتـــــخاذ مـــيشود. اما همين تعطيليهاي پياپي منجر به تبعاتي در آموزش دانشآموزان شده است.»

علي ساري، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي وضعيت تعطيلي مدارس خوزستان را شبيه يک تيغ دولبه تعبير کرد که هر طرف آن براي مردم اين استان مشکالتي را ايجاد ميکند.

هنوز کارشناسان به تصميم واحدي براي رفع وضعيت عقبماندگي تحصيلي دانشآموزان نرسيدند. تنها تصميم دمدستي، تعطيلي مدارس در روزهاي خاکي است. به تبع آن حضور کمرنگ دانشآموزان حتي در روز بعد از گردوخاک نيز مزيد بر علت شده است.

بـــــحث حفـــــظ ســــالمت دانشآموزان و عقبماندگي از فرآيند آموزش از چالشهاي جدي در سيستم مديريت استان خوزستان است که مردم انتظار دارند فرمول مناسبي براي اين مسئله مهم اتخاذ شود.

کمبود بـــــــودجه اداره آموزشوپرورش نيز بار مشکالت اين سازمان را چند برابر کرده است بهطوريکه پارسال اين سازمان براي رفع عقبماندگي از آموزش دانشآموزان با صداوسيما تفاهمنامهاي منعقد کرد تا از مجراي شبکه استاني خوزستان در فصل امتحانات کالسهاي آموزشي منعکس شوند. اما امسال آموزشوپرورش اعتبار کافي براي داشتن برنامه تلويزيوني ندارد.

از ديگر سو، پرداخت نشدن معوقه برخي معلمان حقالتدريسي اهوازي منجر شده تا اين افراد عالقهاي به داشتن کالسهاي فوق برنامه يا اضافه کاري نداشته باشند.

فعاالن اهوازي ميگويند دولت الزم است تبعات ريزگردها را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دهد بهويژه عقبماندگي دانشآموزان خوزستاني از امر آموزش را با تدابيري کارشناسي شده بر طرف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.