رویاي دیرینه

Vaghay Ettefaghie - - ورزش - دنیاحیدري خبرنگارورزشی

محمدرضا داورزني، معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان، دیروز در نشست خبري خود اعالم کرد که بهزودي امکان حضور خانوادهها در استادیومهاي ورزشي فراهم خواهد شد. سالهاست بانوان ایراني رویاي حضور روي سکوها را در سر ميپرورانند. عشق و عالقهاي که بارها و بارها بسیاري از آنها را بر آن داشته تا با شکل و شمایلي متفاوت در میان آقایان خود را براي تماشاي بازي تیمهاي مورد عالقه خود به سکوها رسانده و از نزدیک بازي تیمهاي مورد عالقه خود را به تماشا بنشینند. اما آنچه بیش از نیمي از جامعه خواهان آن هستند، نه حضور پنهاني و غیرقانوني که نشستن روي سکوهاي ورزشگاه در کمال آرامش است. حقي که سالهاست فریاد زده ميشود اما هنوز کسي پاسخي به آن نداده است. هرچند بارها و بارها خبر حضور قریبالوقوع بانوان در ورزشگاهها داده شد اما هر بار این موضوع تنها در حد یک شعار باقي ماند. البته این تنها حسرت هواداران فوتبالي بود، زیرا دوستداران والیبال و بسکتبال ميتوانستند بيهیچ دردسري براي تماشاي ورزش محبوب خود راهي سالنهاي سرپوشیده شوند. اما با گذر زمان نهفقط راه دوستداران فوتبال به ورزشگاهها باز نشد که بانوان در سایر رشتههاي دیگر نیز با محرومیت مواجه شده و بيآنکه بدانند چرا، یک روز با خبري تلخ مواجه شدند که آنها را از حضور در سالنهاي ورزشي براي تماشاي والیبال و بسکتبال محروم ميکرد. اتفاقي که تصور ميشد تصمیمي مقطعي باشد اما همانطور که یک روز در ورزشگاههاي فوتبال را به روي بانوان بسته بود، در سالنهاي ورزشي را نیز به روي دوستداران والیبال و بسکتبال بسته شد و حتي تهدیدهاي فدراسیونهاي جهاني نیز نتوانست این تصمیم را ملغي کند تا جایي که براي عدم محرومیت، در بازيهاي بینالمللي بانواني از گروههاي خاص و تماشاگراني مشخص براي تماشاي بازيها انتخاب شدند. اصرار و پافشاري براي عدم حضور بانوان در ورزشگاهها درحالي است که این روزها شاهد آن هستیم که حتي بانوان عربستاني هم اجازه حضور در ورزشگاهها را گرفتهاند و ميتوانند آزادانه به تماشاي بازيهاي فوتبال، والیبال و بسکتبال بنشینند و در کنار سایر نفرات خانواده، بازيهاي مورد عالقه خود را از نزدیک دنبال کنند. مسئلهاي که ظاهرا توانسته مسئوالن ورزشي ایران را براي عبور از این خط قرمز نیز ترغیب کند. حقي که با توجه به تغییرات در سالهاي اخیر دیگر دلیل قانعکنندهاي براي نادیده گرفتنش وجود ندارد. موضوعي که این روزها در صحبتهاي مسئوالن و مقامات رده باالي ورزش ایران نیز دیده ميشود. اما مهمتر از همه اینکه بسیاري از کارشناسان بر این باور هستند که دادن حق طبیعي بانوان، حتي ميتواند چهره زشت و تکبعدي ورزشگاهها را تغییر داده و مردان را به رعایت شئونات اخالقي موظف کند. مرداني که حتما در کنار خانوادههاي خود جانب ادب را رعایت ميکنند. شاید تصمیم باز کردن درهاي ورزشگاهها به روي بانوان تماشاگر درواقع تیري با دو نشان باشد. اول دادن حق نیمي از جامعه و دوم فرهنگسازي در ورزشگاهها. اتفاقي که براي سالهاي سال فریادش سر داده ميشود، اما نشاني از عمل کردن به آن دیده نميشود. اما آیا اتفاقات و مطالبه بانوان ميتواند دست به دست هم دهد تا در کنار همت مسئوالن این رویاي دیرینه را برآورده کند؟ رویایي که جامه عمل پوشاندن به آن کار سختي نیست و فقط عزمي جزم ميخواهد و تغییراتي بسیار اندک در زیرساختهاي ورزشگاههاي ایران.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.