هزارتوي جهان زندگي

ازمنظريکسوفيست

Vaghay Ettefaghie - - گفتوگو - سيدمسعودحسيني پژوهشگر فلسفه و مترجم

... به یکباره پرتاب ميشویم به میانه یک ماجرا، به میانه ماجراي زندگي. پیش از ما ازلیتي است و پس از ما ابدیتي. در فرصتي کوتاه در این میانه، ماییم و آنچه زندگي مينامیم. در همین پرتابشدن است که وجوهي اساسي از آینده ما رقم ميخورد: در نقطهاي بهویژه از کره خاکي سر برآوردهایم، در زماني بهویژه از تاریخ چند میلیارد ساله کائنات، نزد پدر و مادري بهویژه، با تربیتي بهویژه، با رویدادهاي بهویژهاي که بر ما حادث ميشوند و مقرون به امور تصادفي بسیاري که از شمار خارجاند. هیچیک را خود انتخاب نميکنیم. هستي ما با انتخاب آغاز نميشود. در دوران آغازین حیاتمان هنوز انتخابي نداریم. حیواني هستیم بسیار آسیبپذیر و نیازمند که هستيمان در بعد زیستي ـ فیزیولوژیک خالصه ميشود. در محاصره همه این تعینات تحمیلشده رشد ميکنیم و رفتهرفته «خود»ي در ما شکل ميگیرد، «خود»ي که در شکلگیرياش تاریخ و فرهنگ و توارث و صدفه و خالصه همهچیز دخیل است، مقداري هم انتخاب و آزادي خودمان. افق هستي ما، آینده ما به درجه زیادي تعیین یافته است. گشودن افقي تازه و رقمزدن آیندهاي دیگر، کاري نیست که فرد یکتنه از پس آن برآید. این را «افکندگي» مينامند.

اما طرف دیگر ماجرا «طرحافکني» است و مراد از آن، همه آن کارهایي است که «خود» ميکنیم، همه آن چیزهایي است که «خود» ميسازیم، همه آن افکاري است که خود ميپروریم. در هر مقطع از زندگي خویش، امکاناتي در اختیار داریم و در مقابل، از امکانات بسیار زیادي بيبهرهایم. کار ما این است که از میان امکانات زندگي خویش دست به انتخاب بزنیم. با هر انتخابي، امکاناتي را به فعلیت ميرسانیم و باب امکاناتي دیگر را براي همیشه ميبندیم. درواقع ما با جهاني هزارتویي مواجهیم، جهاني از امکاناتي که هر یک دري است به سوي امکاناتي دیگر و درعینحال بستهشدن دري است به روي امکانات گذشته. خالصه ماییم و امکانات هستي و تناهي ضروري و ذاتيمان.

پسافکندگي و طرحافکني. «خود»ي که ما هستیم آمیزهاي است از ضرورت و امکان. دست به هر کاري نميتوانیم بزنیم اما دستمان از همه کارها نیز کوتاه نیست. هر لحظه از هستي ما یک انتخاب است: یا انتخابي که ميکنیم یا انتخابي که براي ما ميکنند. دایره انتخابهایمان نیز از پیش معلوم است. از میان این دایره از پیش معلوم، دست به انتخاب ميزنیم اما حتي در انتخابکردن هم همواره از پیش به این سو و آن سو سوق یافتهایم، آن هم بهواسطه تاریخ و فرهنگ و زمانه خویش و «خود»ي که داریم یا «خود»ي که ما را دارد. کفه افکندگي بر کفه طرحافکني ميچربد. اگر طرحهايمان با شکست مواجه ميشوند، اگر نميتوانیم همان بشویم که ميخواهیم، اگر جایي در حیات عمومي روزگارمان نداریم، نباید همه ناکاميها را بر دوش «خود»مان بگذاریم زیرا در اینکه ما کیستیم خودمان کمترین نقش را داریم. از این رو، قدر این پند حکیمانه را ميدانیم که «اگر یکپنجم طرحها و نقشههایت در زندگي عملي شد، شکرگزار خداوند باش.»

اینستاگرام

چهارشنبه۱۱ بهمن۶۹۳۱ ۳۱ جمادیاالول ۹۳4۱

۱۳ ژانویه 20۱8 سالسوم دوره جدید شمـاره ۹۳5 ۶۱صفحـه

شبنم قلیخانی

زمانی در شهر رشت دو رودخانه وجود داشتند که محل امنی برای انواع آبزیان و شنا و تفریح انسانها بود. حال با گذشت چند دهه رودخانه ای شده از فاضالبهای صنعتی ، خانگی ،بیمارستانی و شیرآبهی زبالهها ی جنگل سراوان که از شهر رشت عبور میکند و مقصدش آبهای زیر زمینی،مزارع کشاورزی،تاالب انزلی ، دریای خزر و در نهایت وارد بدن تمام گیالنیها می شود...

تهمینهمیالنی

مسکن مهر براي گربه ها . با این قلب مهربان همراه مي شویم . من براي پرندهها دانه و نان خشک مي ریزم . شما چطور ؟

کتاب ویلیام شکسپیر» به نویسندگی تری ایگلتون و ترجمه محسن ملکی و مهدی امیرخانلو از انتشارات «مرکز»، با قیمت 6۱ هزار و 00۹ تومان، نامزد جایزه کتاب سال شد. ایگلتون در این کتاب به کمک نظریههای معاصر، تفسیر متفاوتی از نمایشنامههای اصلی شکسپیر ارائه میدهد. به نظر او، شکسپیر در زیر سطح ابهامها و دوگانگیهای نمایشنامههایش، نزاع عمیقتری میان سنتگرایی فئودال و فردگرایی بورژوایی را به تصویر میکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.