تابآوری تهران کم است

Vaghay Ettefaghie - - اقتصاد -

وقایع اتفاقیه: عباس آخوندي، وزير راهوشهرسازي در برنامهاي تلويزيوني اعالم کرد: «تابآوري شهري مانند تهران در برابر حوادث غيرمترقبه و طبيعي پايين است زيرا بهعنوان مثال در اتفاقاتي مانند زلزله اخير و حتي برف سنگيني که در روزهاي گذشته به وجود آمد، مشکالتي در حوزه مديريت شهري و حمل نقل ايجاد شد که نشان ميدهد بايد به سمت، شهرسازي ريل پايه حرکت کنيم. اين اظهارات درحالي مطرح شد که عليم يارمحمدي، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي دراينباره به «وقايعاتفاقيه» اينگونه توضيح داد: گرچه آخوندي طرحهاي خوبي در حوزه راهوشهرسازي دارد، اما بايد دقت کرد طرحها نبايد صرف الگوبرداري از طرحهاي کشورهاي اروپايي و پيشرفته بدون مطالعه و بوميسازي باشد. وي افزود: صاحبان طرحهاي توسعه شهري در حوزههاي مختلف مانند ريلي مطالعات بسياري انجام دادهاند، اما ما نبايد تنها به اين اکتفا کنيم و بهتر است براي همخواني بيشتر با ابعاد مهم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ...و ايران، مطالعات تکميلي روي طرحهاي جديد داشته باشيم. البته ايده آقاي وزير به گزارش ايسنا اينگونه ادامه پيدا کرد: «در حوزه مديريت شهري مسئلهاي تحت عنوان تابآوري شهر داريم به اين معني که يک شهر تا چه حد ميتواند در برابر حوادث غيرعادي و غيرمترقبه تاب بياورد. چند روز پيش زلزله خفيف 2.5ريشتري را در تهران داشتيم و وقتي جمعيت ميليوني به خيابان آمد مشکالتي ايجاد شد يا در برابر سيل و آتشسوزي مشکل داريم. آخوندي با اشاره به ساختار تهران در برف اخير گفت: اين برف نشان داد که تمام حملونقل تهران متکي بر جاده است. اينکه ما ميگوييم بايد برويم به سمت شهرسازي ريلپايه معنايش همين است که بتوانيم در برابر چنين حوادثي آمادگي داشته باشيم. در تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و ديگر شهرها تمام شبکه حملونقل مبتني بر جاده است. حتي مشکالتي که در تاخير و لغو پروازها ايجاد شد ناشي از جاده بود که ميخواستند غذا را به فرودگاه برسانند و در اتوبان قم گير ميکردند. اين راهبندان چهار ساعته در پرواز فروگاه اثر ميگذاشت؛ بنابراين تابآوري شهر بسيار محدود است.

وي تاکيد کرد: درحقيقت بايد يک شبکه ريلي کامل براي تهران و ساير کالنشهرها داشته باشيم؛ چون با زندگي مردم سر و کار دارد و فکر ميکنم خوب است. وزير راهوشهرسازي با بيان اينکه تمام خطوط مواصالتي کشور به جز اتوبان تهران ـ ساوه و جاده قديم تهران ـ قم باز است، عنوان کرد، برف اخير که در تهران و بسياري از شهرها به وقوع پيوست مشکالتي براي مردم ايجاد کرد. من بههيچوجه مدعي نيستم که مشکلي نبوده، اگر مشکلي نبود که بحراني وجود نداشت. حتما مشکلي بوده و کساني که در راه بودند با ناراحتي زيادي مواجه شدند ولي اين اطمينان را ميدهم که ما و همکارانمان با آمادگي کامل و تالش بسيار زياد وارد کار شديم و آنچه در توان داشتيم به کار گرفتيم. آخوندي مهمترين مشکل پروازها در چنين شرايطي را کاهش ديد مستقيم دانست و گفت: براي پرواز بايد ۰۰5 تا ۰۰۶متر ديد مستقيم داشته باشيد و براي نشست بايد ۰۰۸متر ديد مستقيم وجود داشته باشد. لذا اگر همه چيز خوب باشد اما ديد مستقيم وجود نداشته باشد، امکان نشست و برخاست نخواهد بود. در فرودگاه مهرآباد در اين مدت ديد مستقيم به حدود ۰۰۳متر رسيد، البته اين تنها پارامتر نيست و خلبان بايد پارامترهاي ديگر را در نظر بگيرد. در سيستم هواپيمايي، خلبان تصميمگيرنده اصلي است چون مسئوليت جان مسافران با اوست. خلبان بايد مجموعه عوامل را ببيند و تصميم بگيرد که پرواز کند يا خير.

البته يارمحمدي هم بهعنوان نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي معتقد است که اگر منظور آقاي وزير از توسعه شهرسازي ريل پايه در سطح شهر بوده که ميتوان گفت اينگونه توسعه صنعت ريلي در کشور يا کالنشهرهايي مانند تهران ميتواند آلودگيهاي متعدد صوتي، سوختي ...و را به همراه داشته باشد. او توضيحش را اينگونه ادامه داد : «البته روشهاي نويني براي توسعه ريل پايه در دنيا وجود دارد که ميتواند دراينزمينه نيز بسيار موفق باشد و کمک کند اما بايد زيرساخت متناسب براي حملونقل شهري داشته باشيم و به گونهاي عمل کنيم که مانند طرحهاي گذشته در شهر تهران پس از اجرا و توسعه به اين نتيجه نرسيم که نبايد آن را اينگونه انجام ميداديم. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي در کميسيون عمران، اضافه کرد: وزير راهوشهرسازي قطعا براي خودش برنامه دارد که بايد پياده شود و جوابش را بگيرد، اما بايد الگوبرداري منظم و با مطالعات متعدد در اين حوزه محقق شود؛ البته شخص وزير طرحهاي خوبي دارد اما بوميسازي طرحها نيز از اهميت بااليي برخوردار است که بايد در تعريف طرحها و پروژها پررنگتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.