مهاجرت نخبگان را افزایش ندهیم

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه - سیداحمدمعتمدی رییسدانشگاهصنعتیامیرکبیر

در سالهای گذشته سابقه نداشته حقوق گروهی در جامعه به مرور زمان کم شود اما به نظر میرسد با مصوبه اخیر مجلس درباره محدودیت افزایش حقوق کارکنان حقوق باالی پنج میلیون تومان، حقوق اقشاری مانند استادان دانشگاهی که سالهای زیادی از عمر خود را صرف تحصیل و پژوهش و آموزش کردهاند عمال کم میشود زیرا در حالی حقوق این گروه تغییر نمیکند که هر سال شاهد 15 درصد تورم، افزایش هزینههای بیمهها و مالیات هستیم.

استادان جدیدی که جذب تازه دانشگاهها میشوند، چیزی حدود چهار میلیون حقوق دریافت میکنند که بعد از چند سال به 5 میلیون میرسد و آن زمان در صورت نهاییشدن این مصوبه درحالیکه هر سال باید مبلغ قابلتوجهی شاهد تورم و افزایش مالیات و بیمهها باشند، میزان دریافتیشان نیز تغییر نمیکند. چنین شخصی به احتمال خیلی زیاد دیگر در دانشگاه نخواهد

ماند، یا مجبور است مشغول فعالیتهای دیگر شود. یک دانشیار در دانشگاه با حدود 40 سال سن، حقوقی حدود ۶ تا 7 میلیون تومان دریافت میکند که عمال با این میزان فعالیت علمی مبلغ قابلتوجهی نیست. این در حالی است که یک استادتمام در دانشگاهی مثل امیرکبیر با 30 سال سابقه فعالیت، حقوقی کمتر از 10 میلیون تومان میگیرد.

50 درصد درخواستهای ما برای استخدام بهعنوان هیاتعلمی دانشگاه از خارج از کشور است که بعد از گزینشهای الزم با توجه به اعتبار دانشگاههایی که از آن فارغالتحصیل شدهاند، استخدام میشوند. این در حالی است که میتوان پیشبینی کرد با تغییر میزان پرداختها، خیلی از این افراد ترجیح دهند به جای بازگشت به ایران در خارج از کشور به فعالیتهای علمی خود ادامه دهند.

ازسویدیگر، افراد نخبهای که در داخل کشور درصدد اشتغال در دانشگاه هستند نیز به سمت مهاجرت گرایش پیدا خواهند کرد. ازسویدیگر، اگر این مصوبه اجرا شود بسیاری بهدنبال بازنشستگی خواهند بود بهطوریکه حداقل در دانشگاه امیرکبیر 30 تا 40 نفر از استادان زودتر از موعد اقدام به بازنشستگی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.