استادان حقوق نجومی ندارند

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه - علیبرخورداری رییس دانشگاه علم و صنعت

در نگاه اول شاید به نظر برسد این مصوبه برای برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیضهای حقوقی که بین کارکنان وجود دارد مصوب شده اما اتفاقی که میافتد با این شعار چندان قرابتی ندارد زیرا حقوقهای اقشاری مثل استادان اساسا رقم باالیی نیست که حال بخواهیم از همین میزان نیز کم کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.