فرصت بیشتری باید به زنان داد

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه -

وزیر بهداشت و معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در نشست مشاوران امور زنان و خانواده وزارت بهداشت حضور یافتند و در ادامه برای بهبود روابط دوطرف تفاهمنامهای به امضا رساندند. به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت در این نشست بر اهمیت حضور زنان در فعالیتهای اجرایی تاکید کرد و گفت: انصافا هر کجا که از زنان استفاده کردهایم آنها بهتر از مردان درخشیدهاند و این موضوع در بیمارستانها و ادارات کل وزارت بهداشت که بالغ بر ۸۶3نفر مدیر زن دارند، تجربه موفقی بوده است. در ادامه این خبر مشروح گفتههای معصومه ابتکار و حسن هاشمی را در جدول پایین میخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.