همه فرودگاهها احتیاج به رادار ندارند

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

محمد الهینیا، سرپرست مدیریت ایمنی شرکت فرودگاهها در پاسخ به برخی ابهامات مطرحشده درباره نبود امکانات الزم در فرودگاه یاسوج برای کنترل هواپیمای سقوطکرده اعالم کرد که در هیچجای دنیا مرسوم نیست در تمامی فرودگاهها رادار وجود داشته باشد. هیچیک از مدیران صنعت هوانوردی اعالم نکردهاند که هواپیما در رادار فرودگاه یاسوج دیده شده و این حرف صرفا یک شایعه بوده که واقعیت ندارد. ما فقط در چند فرودگاه کشورمان رادار داریم. در کنار آن شبکه راداری فعال است که آسمان ایران را تحت کنترل دارد و هواپیماها را هدایت میکند. (ایسنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.