کيفرخواست قاتل شهدای ناجا صادر شد

دادستان تهران:

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

وقايعاتفاقيه: دادستان تهران روز گذشته دو خبر مهم داشت. يکی از سرنوشت بازداشتشدگان دوشنبه ناآرام خيابان گلستان هفتم پاسداران و ديگری پاسخ به احمدینژادیها که از نگاه دادستانی اين روزها مشغول حمله کردن به قوه قضاييه به خاطر برخی مقاصد خاص هستند. به گزارش ايسنا، عباس جعفری دولتآبادی در جمع خبرنگاران به توضيح حوادث هفته اخير و جرايم ارتکابی از سوی آنان پرداخت و با اشاره به اينکه جمهوری اسالمی طی چهل سال گذشته اجازه فعاليت به جريانهای مختلف سياسی و فکری را داده است و سعی داشته بدون حجت راه فعاليت را بر اشخاص و جريانهای فکری نبندد، در خصوص پيشينه حادثه خيابان پاسداران تاکيد کرد: «با دستگيری يکی از متهمان و حين انتقال او با خودروی ناجا، پنج نفر از افراد منتسب به جريان فکری متهم در صدد رهاندن متهم از دست ماموران بودند که يکی از آنها دستگير و بازداشت شد و آنان با اين تصور غلط که سياست مدارا ادامه خواهد داشت، ضمن تجمع مقابل کالنتری پاسداران، به اين مرکز حمله کردند و متاسفانه يکی از متهمان با اتوبوس به صف ماموران زد که منتهی به شهادت سه نفر از آنان شد.دادستان تهران با اشاره به اينکه اقدامات مجرمانه اين افراد در حمله به حوزه انتظامی و به شهادت رساندن ماموران مظلوم ناجا، راه را برای مدارا بست، افزود: «بديهی است در چنين وضعيتی، صحنه مديريت حادثه تغيير خواهد يافت؛ ضمن اينکه رويکرد مداراگرانه سابق، از سر ضعف نبوده است بلکه به لحاظ رويکرد جمهوری اسالمی ايران برای اتمام حجت با افراد و برخی جريانهای عقيدتی است.»

جعفری دولتآبادی درباره عملکرد دادستانی در رسيدگی به پروندههای آشوبگران، از حضور سی قاضی و هفت معاون دادسرای تهران برای تحقيق از متهمان و تعيين تکليف آنها در روز سه شنبه گذشته خبر داد و با اشاره به اينکه در حال حاضر هيچ متهمی بالتکليف نيست، افزود: «در عين حال تحقيقات ادامه دارد و در اين راستا حفظ حقوق متهمان از جمله اطالع رسانی به خانوادههایشان و ارائه مساعدتهای قانونی نصبالعين قضات دادسرای تهران است؛ به گونهای که تا به امروز قضات ناظر زندان بيش از سه بار با اين متهمان مالقات کردهاند. «دادستان تهران ظرفيتهای جمهوری اسالمی در خنثی کردن توطئههای دشمن را بسيار باال ارزيابی کرد و افزود: «در عين حال که با آشوبگران به کشور برخورد جدی میکنيم، حقوق آنها را نيز رعايت خواهيم کرد». او از صدور اولين کيفرخواست در ارتباط با متهمان تجمعات خيابان پاسداران خبر داد و افزود: «برای متهم به قتل مامور ناجا کيفرخواست صادر و درخواست قصاص شده است.جعفری دولتآبادی بر رويکرد دادستانی در تفکيک عوامل اصلی اغتشاش از تحريکشدگان و فريبخوردگان تاکيد کرد و در توضيح تصريح کرد: «برخی ممکن است بر اثر تحريک احساسات در محل حاضر شده باشند لذا تحقيقات دادستانی به سرعت در حال انجام است و سعی بر آن است که در مورد فريبخوردگان زودتر تعيين تکليف شود اما عوامل اصلی آزاد نخواهند شد و با تکميل تحقيقات برای محاکمه به دادگاه معرفی میشوند. موضوع ديگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، هجمههای صورت گرفته عليه قوه قضاييه طی هفته اخير بود». او با انتقاد از برخی افراد که خود به عنوان مسئوالن سابق دولتی، از مسببان اصلی مشکالت کشور بودهاند و حال به قوه قضاييه هجمه میبرند، تصريح کرد: «قوه قضاييه ضامن اجرای عدالت، حفظ آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است و تضعيف آن به منزله مخدوش کردن اعتماد به مسئوالن کشور است. لذا کسانی که خود مسبب مشکالت کشور محسوب میشوند، امروز که برخی متهمان تحت تعقيب قانونی قرار گرفتهاند، در مقام دايه مهربانتر از مادر هجمههای خود را به دستگاه قضايی تشديد کردهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.