سختگيريهاي بيجا را کنار بگذاريم

ریيسجمهور:

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

وقايعاتفاقيه: در روزهايي که خبر از فوت يک استاد دانشگاه در زندان و در بازداشت ماندن برخي دانشجويان خبر ميآيد، رييسجمهور در جشنواره خوارزمي تاکيد دارد که نبايد به استادان و دانشجويان بدبين بود. حسن روحاني ديروز حرفهاي مهمي براي گفتن داشت. از تمدن ايران گفت و روزهايي که پيش روي کشور است. از آيندهاي گفت که نبايد در انزوا بگذرد و از روزهايي گفت که بايد در آن پروژههاي مشترک با کشورهاي ديگر را پيش برد. به گزارش ايلنا، حسن روحاني در سي و يکمين جشنواره بينالمللي خوارزمي گفت: «علم ، دانش و هنر علم مرزي را نميشناسد. آنها دورهاي را ميخواستند علم سوسياليستي درست کنند معلوم شد که ناموفق بودند. علم به نوع تفکر و ايدئولوژي وصل نميشود. در کشور جناحبندي داريم اما نميتوانيم بگوييم علم رياضي اصولگرايان و علم رياضي اصالحطلبان. علم مرز نميشناسد عدهاي در کشور سالها فيزيک و شيمي اسالمي درست کردند، مقصود چيست؟ پولهاي زيادي خرج شده است و وقت زيادي صرف شده است. جبر، جبر است. رياضي هم رياضي است. چه فرقي ميکند مگر ايدئولوژي و تفکر اسالمي اثر

ميگذارد؟» او با بيان اين که يکسري تقسيمبنديهايي در زمينه علم اسالمي وجود دارد، عنوان کرد: «با اين تقسيمبنديها دين عظمت پيدا نميکند و اگر اتفاق هم نيفتد پايين نميآيد دين مسئوليت بلندي براي هدايت انسان در مسير درستکاري دارد. وي تاکيد کرد: البته هر که داناتر است، تواناتر است علم توانمندي ميآورد، بينش ميآورد علم دين خاص به انسان ميدهد. اينکه از علم براي سلطهطلبي و استعمار ديگران و استثمار ديگران استفاده کنيم کار اسالمي نيست».رييسدولت دوازدهم همچنين تاکيد کرد: «قرآن هم اساس عظمت انسان را علم و دانش دانسته و برتري انسان را يادگيري ميداند. انسان موجودي است که ياد ميگيرد و فرشته موجودي است که علم ذاتي دارد؛ بنابراين ما اساسا بهدنبال علم و دانش هستيم».

تقسيمبنديهاي پس از انقالب دقيق نيست

رييس شورايعالي امنيت ملي در ادامه اين سخنراني با تاکيد بر اينکه برخي تقسيمبنديهايي که پس از انقالب در جامعه رخ داده، چندان دقيق نيست، تصريح کرد: «قطعا علم اسالمي و غيراسالمي شبيه همديگر است و تفاوتي ميان آنها وجود ندارد، بلکه اهداف فرق دارد. ما نميتوانيم بگوييم فالن خودرو اسالمي است و آن يکي نيست. اينکه شما يک قرآن در داشبورد خودرو بگذاريد که خودروي اسالمي نميشود. اما اينکه چگونه از اين خودرو به نحو احسن استفاده کنيم، ميتواند در اين تقسيمبندي موثر بوده و تاثير بگذارد. اين نحوه استفاده نشاندهنده فردي است که داراي آرمانهاي بلند است». او مرحله سوم را بعد از تمدنهاي قبل و بعد از اسالم، تمدنسازي در دوران پس از پيروزي انقالب دانست و در اين رابطه توضيح داد: «ميتوانيم سازنده يک تمدن بزرگ باشيم، خدايي ناکرده ميتوانيم هم نباشيم. چطور برخي کشورهاي آسيايي امروز حتي در برخي رقابتها با غرب وارد شدند. همه ميگويند پايان اين قرن از آن آسيا است.» روحاني يادآور شد: «خداوند اين توانمندي را در اختيار ما قرار داده است. ما ايرانيها هم تمدنساز بوديم و هم تمدنهايي را پرورش داديم، مثل تمدن اسالمي. ما هم در منطقه خودمان پيشتاز بوديم و اولين کشوري بوديم که دموکراسي را در منطقه ايجاد کرديم. در حدود ۰۱۱ تا ۱۱۱ سال پيش زماني که در منطقه خبري از مردمساالري نبود، دموکراسي را به وجود آورديم».

هيچ کشوري با انزوا به جايي نخواهد رسيد

روحاني با بيان اينکه دانشگاهها و استادان ما بايد در پژوهشها آزاد باشند، بيان کرد: «در علوم و حتي علوم سياسي و جامعهشناسي آنچه ميفهمند را بايد بتوانند عالمانه و آزادانه بيان کنند.» رييس شورايعالي امنيت ملي با بيان اينکه ما نبايد نتيجه تحقيق را از قبل براي پژوهشگران مشخص کنيم، تصريح کرد: «پژوهشگران و استادان ما بايد بتوانند آزادانه به تحقيق بپردازند و به نتيجه خودشان برسند. خداوند به ما ايرانيها استعداد و انگيزه داده و ما بايد محيط را فراهم آوريم و همه دست به دست هم دهيم تا يک محيط مساعد در دانشگاهها به وجود آيد و اگر چنين شد پيشرفت ما ميتواند به سرعت صورت گيرد.» عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينکه هيچ کشوري با انزوا به جايي نخواهد رسيد، بيان داشت: «اگر ما روابط علميمان را با دنيا محدود کنيم به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد لذا در دنياي علم اين صحبتها جايي ندارد. ما در علم و دانش و در رشتههاي تخصصي بايد با دنيا در ارتباط باشيم» .

به استادان و دانشجويان مشکوک نباشيم

رييسجمهور مشکوک بودن به استادان، دانشجويان و پژوهشگران را نادرست خواند و گفت: «اينان به آينده، دين، کشور و ملتشان عالقهمند هستند لذا بايد سختگيريهاي بيجا را کنار بگذاريم و اگر روابط خوب با دنيا داشته باشيم و بتوانيم پروژههاي مشترک را با دنيا پيش ببريم سريعتر به نتيجه خواهيم رسيد.» رييسجمهور با اشاره به برخي مشکالت کشور که مردم با آن مواجه هستند، بيان داشت: «مسائلي از جمله آلودگي هوا، ريزگردها و کمبود آب در اولويت اقدامات دولت قرار دارد که با همراهي دانشگاهيان و پژوهشگران ميتوانيم اين مشکالت را حل کنيم. ما در روزهايي مدارس و کارمان را بهدليل وجود آلودگي تعطيل ميکنيم و بهدليل صنعت ناقص، هواي تنفسيمان کم شده است». رييسجمهور همچنين تاکيد کرد: «مطمئن هستم آينده بهتري در انتظار علم، فناوري و توليد علم براي جوانان با استعداد ما قرار دارد. همه بايد دراينزمينه تالش و کوشش کنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.