عربستان

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

هزینههای تسلیحاتی عربستانسعودی از کشور روسیه که هزینههای زیادی برای حفظ تسلیحات هستهای خود میکند، بیشتر است. عربستان بعد از آمریکا و چین با 67 میلیارد دلار هزینه تسلیحاتی، سومین کشور در جهان است و با وجود این همه هزینه، هنوز هم احساس ناامنی میکند و هیچیک از این کشورها در منطقه احساس امنیت نمیکنند و دنیا هیچکدام از این کشورها را امن نمیداند. یکی از مشکلات این کشورها آن است که ادعا میکنند باوجود این همه هزینه تمام نگاهها جای دیگر است و کشورهای دیگر، ایران را قدرتمندترین، امنترین و باآیندهترین کشور منطقه میشناسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.