مبارزه با داعش

Vaghay Ettefaghie - - سياست -

مقابله با خطر داعش و تفکر افراطی، نیاز به برنامهریزی درازمدت و گفتوگو بین کشورهای منطقه دارد. جمهوری اسلامی ایران با کمکهای مستشاری در منطقه و در مبارزه با داعش و با شناخت خطری که افراطگرایی منطقه و جهان را تهدید میکند، نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. باید توجه داشته باشیم که خطر افراط و داعش خطری است که کماکان منطقه و جهان را تهدید میکند و نیاز به برنامهریزی برای مقابله درازمدت و مبنایی، هم در حوزه فرهنگی و هم در مقابله با تفکر افراطی و ایجاد شبکههای همکاری و گفتوگو بین کشورهای منطقه بسیار مشهود است. امیدواریم جمهوری اسلامی ایران که در مرحله قبلی در این مقابله سردمدار و پیشگام بوده، انشاءالله در مراحل بعدی نیز بههمینترتیب برای مقابله با افراط و گسترش فرهنگ گفتوگو و همکاری و نیز اشتراک مساعی در منطقه بهویژه در خلیجفارس که محیط امنیتی پیرامون ماست، نقش موثری ایفا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.