ويژه

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

مدرسه بانک پارسيان در فشافويه هوشمندسازي شد

بانک پارسيان در راستاي ايجاد بستر مناسب آموزشي و يادگيري هوشمند مطابق با فناوريهاي روز دنيا، مدرسه 6 کالسه فشافويه را به سيستم هوشمند آموزشي تجهيز کرد. اين طرح که با اعتباري در حدود 300 ميليون ريال (شامل خريد لپ تاپ، ويديو پروژکتور و پرده نمايش) صورت گرفته است، زمينه رشد همهجانبه و ارتقای تواناييها و قابليتهاي فردي 201 نفر از دانشآموزان منطقه را فراهم و تربيت کودکان و نوجواناني متفکر و آشنا به فناوري را بهدنبال خواهد داشت. براساس اين گزارش، بانک پارسيان مدرسه مذکور را در سال 1391 در حسن آباد فشافويه از توابع شهرستان ري با زيربناي 817 متر احداث کرده و مسئوالن اين بانک در مناسبتهاي مختلف، دانشآموزان بيبضاعت را تحت حمايت و مساعدتهاي خود قرار ميدهند.

سامانه مديريت اشتهاي ريسک بانک ملت با حضور رييس کل بانک مرکزي و مديرعامل اين بانک،

به صورت رسمي رونمايي شد

اين سامانه که ادبيات جديدي در مديريت بانکداري دنيا است، براساس آخرين استانداردهاي بينالمللي طراحي و اجرايي شده و مهمترين پارامترهاي اقتصادي را در مديريت بانک ملت اعمال خواهد کرد و براساس آن، برنامه بودجه و سياستهاي استراتژيک و اعتباري بانک، تدوين خواهد شد.

سامانه اشتهاي ريسک بانک ملت که توسط کارشناسان بانک ملت و با همکاري شرکت مهندسي صنايع ياس ارغواني تهيه گرديده بهعنوان اولين سامانه اشتهاي ريسک در سطح سيستم بانکي ايران، مبتنيبر روشهاي رياضي معادالت همزمان، شامل ۶5 معادله رفتاري، 170 متغير درونزا و برونزا و ۴3 اتحاد بنا شده است.

هدف سامانه مذکور، ساخت الگويي کمي جهت پيشبيني و محاسبه آثار تغييرات متغيرهاي اقتصادي محيطي و خارجي و تحليل حساسيت بر جريانهاي آتي مالي بانک است.

با کارتهاي هديه بانک صادرات ايران، حق انتخاب را به عزيزانتان واگذار کنيد

کارتهاي هديه بانک صادرات ايران، ضمن سهولت در صدور، تنوع در طرح با مبالغ دلخواه، حق انتخاب گستردهاي را براي متقاضيان اين کارتها فراهم میکند. اين بانک به منظور ترويج فرهنگ استفاده از پول الکترونيکي به جاي پول فيزيکي و احترام به حق انتخاب مشتريان، نسبت به ارائه کارتهاي هديه با طرحهاي متنوع مناسبتي ...و با مبالغ دلخواه (تا سقف پنج ميليون ريال) اقدام کرده است. اين کارتها در تمامي شعب اين بانک قابل دريافت هستند.

از مزاياي اين کارتها ميتوان به تنوع در طرح، امنيت باال، انتقال حق انتخاب به هديه گيرنده، استفاده از درگاههاي مختلف بانکداري الکترونيک و درج جمله دلخواه مشتري روي کارت، به صورت آني اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.