جامعه در حال زوال اجتماعي است

وزير راهوشهرسازي:

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

وقای‌عاتفاقیه: وزير راهوشهرسازي با بيان اينکه جامعه ما در حال زوال اجتماعي است، گفت: «هر حادثهاي رخ ميدهد، به جاي اصالح فرآيندها سريعا دنبال يک نفر ميرويم که با او درگير شويم». به گزارش ايسنا، عباس آخوندي در اولين جشنواره نشان تعالي HSE که به مناسبت روز مهندس برگزار شد، اظهار کرد: «مهمترين بحث مهندسي، اخالق و اميد اجتماعي است. تقريبا تمام مطلبي که مهندس رجبي (رييس سازمان نظاممهندسي ساختمان) به آن اشاره کردند، بحث سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي است». او در ادامه گفت: «اميد و سرمايه اجتماعي بدون عدل قابل تحقق نيست. مهندسي مبتنيبر عدالت است چون عدالت، ثبات و پايداري از طريق قرارگرفتن اشيا در جاي خودش است. گمگشته ايران نيز همين عدالت است». وزير راهوشهرسازي با تفکيک دو حوزه اخالق خصوصي و اخالق عمومي گفت: «اخالق عمومي ميتواند محور اعتماد جامعه باشد که اعتماد عمومي را نسبت به اين قشر باال ببرد. اين در حالي است که ما معموال در ايران هر دو حوزه را با هم جمع ميکنيم و آن را با عنوان اخالق ميشناسيم».

آخوندي با اشاره به روز مهندس گفت: «خواجهنصير درعينحال که يک مهندس و منجم سرشناس بود، يک سياستمدار بود که کتاب ماندگار او در حوزه سياست با عنوان «اخالق ناصري» ارائه شد. يعني اصليترين بحث او فضيلت و عدالت است و بدون عدالت، اخالق مفهومي نخواهد داشت».

او اظهار کرد: واقعيت اين است که جامعه ما در حال زوال اجتماعي است. يعني امکان اينکه مشکالت بنيادي خود را رفع، ارزشافزوده ايجاد و اميد را تزريق کند، ندارد. اين يک واقعيت است که اگر آن را در لفافه بيان کنيم، راهي براي درمان آن پيدا نخواهيم کرد. وزير راهوشهرسازي تاکيد کرد: «ما در کشور کمتر مشکلي را ميتوانيم بهصورت اجتماعي حل کنيم؛ چه گردوغبار باشد، HSE باشد چه حوادث باشد يا مسائل اقتصادي. مدتي است نميتوانيم مسائل اجتماعي را حل کنيم». در هر مسئله، تابآوري بسيار در آستانه پاييني قرار دارد. آخوندي ادامه داد: «وقتي مسائل را نگاه ميکنيم، ميبينيم که بهسرعت يک تجمع به يک آشوب تبديل ميشود، يک برف بالفاصله تمام جامعه را بههم ميريزد. اين نشان ميدهد تابآوري اجتماعي به مفهوم استوار و پايدار آن دچار مشکل است».

او با اشاره به بودجههاي کشور گفت: «زماني ميگفتند اگر ۰۳ درصد بودجه حال توزيعي و ۰۷ درصد حالت عمراني داشته باشد، خوب است. االن بودجه ما صددرصد توزيعي است يعني قدرت ارزشافزوده به سمت صفر گرايش پيدا کرده است».

وزير راهوشهرسازي تصريح کرد: «مشکلي که ما در ايران داريم منشا يک سوءتفاهم ملي است و به اين برميگردد که همهچيز را به حوزه اخالق خصوصي همچون متواضع، فداکار، مهربان، مودببودن ...و محدود ميکنيم؛ البته اينها صفات خوبي است اما همه آن در حوزه اخالق خصوصي است درحاليکه معيار اخالق عمومي فقطوفقط عدالت است. اين خلط مبحث عمومي است که ما با آن مواجه هستيم». آخوندي ادامه داد: «اصليترين ماموريت اخالق، مهار قدرت است ولي در حوزه عمومي، مهار قدرت فقط از طريق اجراي عدالت صورت ميگيرد و با توصيههاي فردي امکانپذير نيست». او با بيان اينکه فعاليت مهندسان در تمام زمينهها به عدالت و ارزش عمومي مربوط ميشود، گفت: «مهندس کارش با حوزه عمومي است بههميندليل بايد متخلق به اخالق عمومي باشد. بههميندليل است که من در ماههاي گذشته مکررا به عدم تعارض منافع تاکيد کردهام». وزير راهوشهرسازي بزرگترين ظلم در جامعه را بحث تعارض منافع دانست و گفت: «تعارض منافع درواقع ريشه تمام مفاسد است. من نميتوانم دو طرف ميز بنشينم. اگر به هر نحوي اين را توجيه کنم، همانجا لغزش اخالق اتفاق افتاده است. ميگويند فالني خيلي آدم خوبي است. اگر دو طرف ميز بنشيند، خودش رعايت ميکند. چنين چيزي اصال نداريم». آخوندي، جامعه مهندسي را به دوري از تعارض منافع دعوت کرد و گفت: «مهندسان بايد تعارض منافع را از خودشان شروع کنند. متاسفانه به دليل غفلت نظري ميگوييم اشکالي ندارد که مهندس، پزشک، صنعتگر دو طرف ميز بنشيند».

او خاطرنشان کرد: «در روز مهندس بايد به اخالق ناصري برگرديم. متاسفانه درحالحاضر به اين صورت است که همهچيز را شخصي کردهايم بههميندليل هر حادثهاي رخ ميدهد به جاي نگاه به فرآيندها سريعا ميرويم دنبال اينکه يک نفر را پيدا کنيم که با او درگير شويم درحاليکه HSE يک فرآيند است که افراد مختلفي در آن درگير هستند و بايد هر کس به سهم خودش در حوادث پاسخگو باشد».

وزير راهوشهرسازي اظهار کرد: «در قانون مدني چيزي داريم بهعنوان «عدالت عرفي». ممکن است تقوا در يک نفر بسيار زياد باشد ولي به محض اينکه دو طرف ميز نشست، از عدالت عرفي ساقط شود زيرا جامعه نگاه ميکند به اينکه اين فرد در موضوعي که اظهارنظر ميکند، نفع دارد يا ندارد».

آخوندي با اشاره به تفکيک سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت فرودگاهها که در دهه ۰۷ به دستور ايکائو صورت گرفت، گفت: «سوال اين است که چرا ايکائو اين دستور را صادر کرد چون سازمان هواپيمايي کشور خودش در حوادث منافع نداشته باشد؛ بنابراين بحث تفکيک بايد به اجزاي خود تبديل شود تا اجزا بتوانند حل مسئله کنند؛ اين انتظاري است که از جامعه مهندسي وجود دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.