آيسسکو در کرمانشاه مدرسه میسازد

Vaghay Ettefaghie - - جــــامعه -

به گزارش ايلنا، پنجمين اجالس وزراي امور کودک کشورهاي اسالمي با موضوع مبارزه با خشونت عليه کودکان طي دو روز در مقر سازمان درشهر«رباط»،پايتخت کشور مراکش برگزار شد. در اين اجالس اسناد مربوط به شکلهاي مختلف خشونت عليه کودکان و شيوههاي مقابله با آن مورد بررسي قرار گرفت و پس از بررسي در هياتهاي حاضر در اجالس، شيوههاي مقابله با اين خشونتها، مورد تصويب قرار گرفت.

در اولين روز اجالس، سند مربوط به وضعيت کودکان در جهان اسالم توسط نماينده آيسسکو قرائت شد و جمهورياسالمي ايران نسبت به برخي از آمار و اطالعات مرتبط با ايران در اين گزارش واکنش نشان داد که مراتب مورد تاييد قرار گرفت و قرار شد اطالعات مربوط به ايران در نسخه جديد گزارش تصحيح شود.

محمد بطحايي، رييس هيات ايراني شرکتکننده در اين اجالس بهعنوان اولين سخنران، گزارشي از وضعيت کودکان در جمهورياسالمي ايران و پيشرفتهايي که در اين حوزه انجامگرفته است را ارائه کرد.

در اين گزارش ابتدا وضعيت پيشرفتهاي ايران در بخش پيشدبستاني و نرخ جذب کودکان واجبالتعليم در ابتدايي و سپس اقدامات عملياتي منشور حقوق کودک براساس منشور حقوق شهروندي رياستجمهوري اسالمي ارائه شد. در بخشي از سخنراني سيدمحمد بطحايي هرگونه خشونت عليه کودکان بهويژه عليه کودکان فلسطيني را محکوم و بر اين نکته تاکيد کرد که سازمان آيسسکو از کودکان کشورهاي اسالمي در مناطق بحراني حمايت کند.

در اين اجالس، وزير آموزشوپرورش ايران با برخي شخصيتهاي حاضر در اجالس ديدار و گفتوگو کرد.

او در ديدار با خانم بسيمه الحقاوي، وزير خانواده و امور اجتماعي و کودکان بر استفاده از زنان در امور مديريتي تاکيد کرد و از ايشان براي حضور در ايران و تبادل تجارب با جمهورياسالمي ايران، دعوت شد.

همچنين او در ديدار با دکتر مصطفي اميد، معاون اول نخستوزير که نقش هماهنگکننده وزرا را برعهده دارند و همزمان وزير امور حقوق بشر کشور مراکش است، اقدامات جمهورياسالمي ايران درزمينه حقوق کودکان را موردبحث و بررسي قرار داد.

همچنين در مورد تجربيات کشور مراکش بحث و تبادلنظر صورت گرفت. در اين ديدار از پيام تسليت پادشاه مراکش به مناسبت سانحه سقوط هواپيماي تهران-ياسوج تشکر و از مصطفي اميد براي حضور در ايران، جهت انتقال تجربيات و افزايش همکاريهاي دوجانبه، بهويژه در ارتباط با سازمانهاي حقوق بشري دعوت شد.

وزير آموزشوپرورش در ديدار با دکتر بحري، مديرکل سازمان آيسسکو در دو محور، مذاکراتي انجام داد. محور اول احداث دو مدرسه در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه که اعتبار اين طرحها از محل تحقق حق عضويت ايران انجام شود و اين مدارس به نام مدارس اهدايي آيسسکو احداث و نامگذاري شوند.

محور دوم اين مذاکرات، بهکارگيري دو نفر از مديران و کارشناسان ايراني در سازمان مرکزي آيسسکو بود که هر دو موضوع با استقبال طرف مقابل مواجه شد. مديرکل آيسسکو درباره همکاري کامل براي اجراي برنامهها و پروژههاي مشترک در ابعاد مختلف آموزشي، علمي و تحقيقاتي اعالم آمادگي کرد.

در ديدار ديگري سيد محمد بطحايي، در حاشيه اين اجالس با رييس هيات اعزامي افغانستان ديدار و گفتوگو کرد و نماينده افغانستان اشتياق خود در زمينه آموزشهاي فنيوحرفهاي و تبادل تجربيات ايران در امور آموزشي را به همکاري هيات ايراني رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.