در مصائب اکران تکهتکه فیلمها

Vaghay Ettefaghie - - ادب و هنر - بهتاش‌صناع‌يها فیلمساز

ديروز 120 سينماگر به حسن روحانی رييسجمهور نامهای نوشتند. براساس متن نامه هدف ما از امضای اين نامه، ايجاد امنيت براي حرفهمان است. فيلم «عصباني نيستم» به کارگرداني رضا درميشيان باوجوداينکه چندين مرحله پروانه نمايش گرفته اما اکران هربار به تاخير افتاده است. اين پروانههايي که شوراي نمايش صادر ميکند بعد از فاصله زماني وجاهت خود را از دست ميدهد و عالوهبر اصالحيههايي که در اين وقفه به اثر وارد ميشود، تاخير در اکران نيز ايجاد ميشود. اين رويکرد ارشاد، پيامدهاي منفي درپي دارد که يکي از آنها ايجاد فضاي ناامن درحرفه ماست که در نتيجه اين ناامني، سرمايهگذاران از ورود به سينما دچار ترس ميشوند. نامه ما با اشاره مستقيم به فيلم «عصباني نيستم» بوده درحاليکه محتواي صحبت درباره همه فيلمهاي سينماست. فيلمهايي مثل «آشغالهاي دوستداشتني» که هنوز رنگ پرده را به خود نديدهاند و نميدانيم چه اتفاقي براي اين فيلم رخ ميدهد. درحالحاضر عالوهبر اصالحيههاي قبلي پنجدقيقه اصالحيه جديد به فيلم «عصباني نيستم» وارد شده و نظر شخصي من درباره اکران با اصالحيه جديد منفي است و به رضا درميشيان عزيز هم گفتم اگر اين حجم اصالحيه بر فيلم وارد شود، قطعا هيچ اثري از فيلم واقعي باقي نميماند و عدم اکران فيلم از اکران تکهپارههاي فيلم، بهتر است. به ياد دارم فيلم «آتش کار» به کارگرداني محسن اميريوسفي وقتي اکران شد بهواسطه اصالحيهها چنان تکهتکه بود که همان زمان به اميريوسفي گفتم اي کاش فيلم را هيچوقت اکران نميکردي زيرا درنهايت آنچه ديديم فيلم «آتش کار» نبود و اميدوارم «عصباني نيستم» در صورتي اکران شود که واقعا فيلمي به کارگرداني رضا درميشيان باشد. ما درخواستمان را طي اين نامه به رييسجمهور اعالم کرديم و اميدوارم باالخره به خواست و آينده هنرمندان اين حرفه توجه شود. عالوهبر ترس سرمايهگذاران براي همکاري با حوزه سينما، ترس سينماگران از ادامه فعاليت در اين حرفه را هم بايد در نظر بگيريم زيرا انگيزه همه ما براي کار کم ميشود و جواناني که هنوز وارد اين حرفه نشدهاند نيز از ورود به اين حرفه هراس پيدا ميکنند. ما در اين نامه کل آثار سينما را مدنظر داريم اما اشاره مستقيم به فيلم «عصباني نيستم» شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.