بدون‌تیتر

Vaghay Ettefaghie - - ادب و هنر -

ولياهلل شیراندامي، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بهدلیل شکستگي استخوان بازو در منزل خود

بستري است و در انتظار تشخیص پزشک معالج درباره چگونگي بهبود این وضعیت است | مهر

۱۶ نفر از مدیران شرکتها و موسسات فیلمسازي با امضاي نامه مشترک به رییس سازمان

سینمایي از وضعیت امنیت شغلي و کسب کار سینمایي خود انتقاد کردند | ایلنا

«دیوید َم ِمت» نمایشنامهنویس برنده جایزه پولیتزر نمایشنامهاي با عنوان «گندم تلخ» در

مورد رسوایيهاي جنسي «هار ِوي ِوینستین» غول سینماي هالیوود نوشته است | فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.