نم‌یتوان‌پياده‌ دموکرات‌بود‌ و‌سواره‌دیکتاتور

صادق خرازي در برنامه «نگاه يک»:

Vaghay Ettefaghie - - صفحه اول -

وقايعاتفاقيه:برنامهتلويزيوني«نگاهيک»باحضورسيدمحمدصادقخرازيومحمدحسين صفارهرندي که شنبهشب قرار بود پيرامون مسئله «عدالت» باشد با اعالم مهدي مهديقلي، مجري برنامه، موضوع برنامه به «تهديدهاي آمريکا و راهبرد ايران» تغيير يافت. خرازي که سالها در دستگاه ديپلماسي ايران فعال بوده در جريان اين برنامه ضمن غيرقابل مذاکرهشمردن توان دفاعي کشور گفت که آمريکا از برجام خارج نخواهد شد. صفارهرندي نيز با اشاره به برخي کاستيها گفت حتي آنها که دلبستگي به انقالب ندارند هم قبول دارند شرايط امروز ما قابل افتخار است. گزيدهاي از اين گفتوگو را در زير ميخوانيد:

مهديقلي، مجري برنامه با اشاره به حضور مردم در بزنگاههاي انقالب و حمايت از نظام پرسيد که چطور ميتوان اين را با نقدهاي مردم به گوشههاي نظام جمع بست و خرازي پاسخ داد: «بزرگترين موتلفه انقالب، استيالي استقالل ملت ايران و مردم با همه نابرابريها، بيعدالتيها و بحرانها و مشکالتي است که تحمل ميکنند. نحلههاي مختلف فکري سياسي اصالحطلب و اصولگرا به يک نکته واقف هستند و آن اين است که پيام واقعي دولت ملت است. آنها به اين موضوع باور دارند که پيوند مردم با سرشت و سرنوشت ايشان است که در انقالب اسالمي محقق شده است. فارغ از مشکالتي که در چهلمين سال پيروزي انقالب داريم گامهاي بزرگي هم برداشته شده اما نقش بارز مردم در حفظ اين دستاوردها و حفظ منافع ملي، هويت ملي، حضور در عرصههاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي به تشخيص خود و نه به سفارش دولتي يا فردي است که نشاندهنده بلوغ فکري مردم ايران است و اين موضوع را بايد به فال نيک گرفت». صفارهرندي نيز در واکنش به اين پرسش که آيا حضور مردم در صحنههاي مختلف و حمايت از نظام به معني رضايت کامل نيست، گفت: «رضايتمندي لزوما ناظر به يک وجه از وجوه انسان نيست؛ گاهي انسان يک روز کاري با موضوعات متعدد را ميگذراند و يک نقطه برجسته در آن روز است و در پايان آن روز هنگام جمعبندي آن نقطه زيبا جلوهگري ميکند و جمعبندي خوبي رقم ميخورد. اين اتقاق همين است که در بسياري از موارد مردم به ترازي که مدنظر داشتهاند دست پيدا نکردند اما در مواردي به اوج رسيدهاند. من معتقدم در احساس هويت مستقل سياسي همه ايرانيان حتي آنها که دلبستگي به انقالب ندارند هم قبول دارند که شرايط ما قابل افتخار است.

نميتوان پياده دموکرات بود و سواره ديکتاتور

در ادامه خرازي در پاسخ به پرسشي پيرامون گرهزدن امنيت کشورها به کشورهاي ديگر اظهار کرد: «اعداد و ارقام و واقعيتها بهترين ادله براي رسيدن به يک پاسخ مناسب هستند، آيا امنيت خريدني است؟ نشان داده شده که اگر منافع قدرتهاي بزرگ ايجاب کند، امنيت را تا مدتي براي کشورها فراهم ميکند که نمونه آن صدام بود، در مقابل کشورهايي هم بودند که حاضر نشدند امنيت خودشان را حراج کنند و مردم هم کنار دولتها ايستادند». او با اشاره به توان فکري مردم و فهم و ادراک آنها ادامه داد: «سخن من اين است که با مردم بازي نکنيد، اگر مردم بفهمند مسئولي در نظام از مردم سوءاستفاده ميکند خيلي زود او را خواهند شناخت. اين روزها ميتوانيد ببينيد کساني که مردمباور بودند حالواحوال ديگري دارند. آزادي را فقط براي خود ندانيم، هنگامي که سوار اسب قدرت هستيم نبايد سخت بتازيم و آن روز دموکرات نباشيم، هنگامي که از اسب پياده شديم، يا پيادهمان کردند يا دوره ما تمام شد و مردم ما را نخواستند، نبايد ادعاي آزادي و دموکراسي داشته باشيم. مردم هوشمند هستند و خوب ميفهمند، نميتوان پياده دموکرات بود و سواره ديکتاتور. نميتوان به مردم گفت که خطوخطوط شما اين است و شما فقط به امنيت خودتان فکر کنيد به اين معني که تنها راي بديد و مشکالت را تحمل کنيد، حق آزادي بيان و سخنگفتن نداريد، به قيد وثيقه آزاديد و تنفس ميکنيد؛ مردم اين را ميفهمند و فاصله خواهند گرفت .»

ظريف، نماد ديپلماسي کشور است

خرازي همچنين پيرامون نقش مردم در عملکرد دستگاه ديپلماسي کشور در مقابله با تهديدها گفت: «ظريف، نماد ديپلماسي کشور است، هنگامي که وزير امورخارجه ما با اقتدار سخن ميگويد پشتوانه اقتدار او 22 بهمن است، پشتوانه اقتدار او قدرت ايران در بيرون از مرزهاست و همينطور پرچمي که امروز به نام اسالم، استقالل و آزادي در کل دنياي اسالم برافراشته شده، وقتي مردم پاي صندوق راي 40 ميليون راي ميدهند، اين راي مردم نماد قدرت کارگزاران سياست خارجي ما ميتواند تلقي شود. وزير امورخارجه، وزير جنگ نيست. او وزير ديپلماسي کشور و وزيري است که بايد با زبان گفتوگو مسائل کشور را حل کند. اگر روزي خدايي نکرده حل نشد و خدايي نکرده زبانها عوض شود آن کسي که بايد صحبت کند وزير امورخارجه نيست بلکه وزير دفاع و وزير جنگ و ارکان نظامي کشور هستند که بايد صحبت کنند». سفير پيشين ايران در پاريس درباره ارزيابي خود از رفتار آمريکاييها درباره برجام گفت: «رسمي در دنيا هست که ابتدا مذاکره و سپس معاهده را امضا ميکنند اما آمريکاييها ظاهرا ابتدا اول امضا ميکنند و بعد ميخواهند مذاکره کنند؛ اين يک طنز تاريخي است». او با اتکا بر تجربه ديپلماتيک خود ادامه داد: «يک جمله، يک خط و يک کلمه امکان ندارد به برجام اضافه يا کم شود. همين برجام قابل حرف است، اگر بنا به گفتن باشد از برجام حرفهاي زيادي بيرون ميآيد.» خرازي در ادامه خطاب به تيم ديپلماسي کشور و رييسجمهور درباره مقابله با آمريکا گفت: «گوشت آمريکاييها در منطقه زير دندان ماست، نگران نباشيد، آمريکاييها هيچ کاري با ما نميتوانند کنند، بايستيد که اين پيام تاريخ است، قدرتمند باشيد تا عافيت را براي خود و ملت فراهم آوريد». سفير اسبق ايران در سازمان ملل درباره اعمال فشار در برجام و فعاليتهاي موشکي ايران گفت: «اين همان خودخواهيهايي است که هرازچندگاهی با يک حرف باالي دست ميترسانند تا بتوانند امتياز بيشتري بگيرند، اگر قرار به اين حرفها بود که ما به برجام نيازي نداشتيم؛ برجام براي خودشان، ما درباره امنيت خود مذاکره نميکنيم. محال است اين اتفاق بيفتد. من نه اين را در دولت فعلي ميبينم که چنين کاري انجام دهند و نه ساختار حاکميت ما اجازه ميدهد به اينجا برسيم و نه مردم اجازه خواهند داد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.