۳روز با زن و بچه در چادر زلزلهزدگان بخواب!

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس، با اشاره به تداوم مشکالت زلزلهزدگان گفت: « اگر وزیر کشور سه روز با زن و بچهاش در آن منطقه زیر چادر بخوابد، ما همه این سختیها را بهجان میخریم. هنوز کانکسی به این بخش از مردم که آمار آنها کم نیست داده نشده است، عالوه بر این، نحوه تقسیمبندی خانههای آسیب دیده نیز محل اعتراض و اشکال است. خانههای آسیب دیده را به درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیمبندی کردهاند؛ تا چند وقت پیش میگفتند آواربرداری را رایگان انجام میدهند و به همه خانههای آسیبدیده سیمان رایگان میدهند، حاال اعالم کردهاند که فقط ۰۳ میلیون تومان وام میدهند و آواربرداری هم انجام نمیدهند و سیمان رایگان هم تعلق نمیگیرد!» (فارس)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.