نباید به آب یارانه تعلق بگیرد

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

معصومه ابتکار، معاون رییسجمهور درامور زنان و خانواده گفت: «نباید به کاالی باارزشی مانند آب یارانه تعلق بگیرد چون آب بهعنوان

سرمایه کشور محسوب میشود. کسی مخالف دادن یارانه نیست اما چون آب صرفا یک کاالی مصرفی نیست و سرمایه کشور محسوب میشود ما با دادن یارانه به آن مخالف هستیم. برای تولید آبی که مشترک پرداخت میکند چندین برابر آنچه بابت آن پرداخت میکند، هزینه میشود که دولت در قالب یارانه این هزینه را از مشترک دریافت نمیکند و متاسفانه بهدلیل اینکه پول کمی بابت آن پرداخت میکنیم به آن به چشم یک کاالی بیارزش نگریسته میشود و جایی

در سبد هزینه خانوار ندارد». (ایرنا)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.