زنان عربستانی به قبرستان میروند؟

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

روزنامه عکاظ چاپ ریاض نوشت: درخواستهایی در مورد دادن اجازه به زنان برای زیارت قبور، جدال فقهی گستردهای را برانگیخته است و موافقان با این مسئله در شبکههای اجتماعی سعودی بحث و مناقشهای

تحت عنوان«باید به زنان اجازه زیارت قبور بدهیم» به راه انداختهاند. جریان زمانی به اوج

خود رسید که برخی فقهای سعودی از این امر حمایت کرده و یکی از قضات سابق عضو مجلس شورای سعودی به نام عیسی غیث بر مجازبودن زیارت قبور برای زنان، با حفظ شروط و نفی موانع تاکید کرد. غیث در حساب توییتر خود دراینباره نوشت: امیدوارم با رعایت ضوابطی دقیق که مصلحت عمومی را رعایت کرده این اجازه بهزودی به زنان داده شود، تا ضرری که محرومیت زنان از حضور در مراسم دفن نزدیکانشان دارد، برطرف شود. یکی از کارشناسان مسائل زنان در دانشگاه «حائل» عربستان، دراینباره میگوید: «اکثر علما و فقها زیارت قبور را برای زنان جایز میدانند و در این مورد تفاوتی بین زنان و مردان قائل نیستند.» در مقابل، به گفته عضو هیات علمای بزرگ ریاض سخنان افرادی که نظر علما و فقها دراینباره را «مباح» ذکر میکنند، کذب محض است و علمای اهل سنت در این رابطه قائل به جواز زیارت قبور برای زنان نیستند. (انتخاب)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.