به ارتداد میرسیم

Vaghay Ettefaghie - - نمــــایه -

ابراهیم فیاض استاد دانشگاه واز فعاالن سیاسی اصولگرا در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد: «آقایان موضوع را ساده گرفتهاند. در این شرایط ما به جایی میرسیم که یا عدالت به وجود میآید یا ارتداد! شکلهای ارتداد را در همین شورشهای اخیر دیدیم که «قرآن و اسالم فدای ایران! ». این ارتداد است دیگر! یک دورهای داشتیم که گرسنگی تشدید شده بود. خب غذا به حدی برای جامعه تامین شد. همان که جامعهای غذایش تامین شد و شکمش سیر و از نظر اقتصادی وضعش خوب شد، وارد جریان جنسی شده و ما را به انقالب جنسی نزدیک کردند. بعد از انقالب جنسی، ما وارد انقالب دینی و ارتباطی میشویم. در این میان سوالی که مطرح میشود این است که آیا موفق میشوند عدالت اقتصادی و عدالت جنسی ایجاد کنند یا نه؟ که نتیجهاش ارتداد است».

امروز جایگاه متفکرها و متخصصین، در جامعه ما کجاست؟ چرا آقازادهها باید این همه ثروت در اختیارشان باشد اما متفکرین و متخصصین دست خالی و هیچ کاره باشند؟! یک چرخ ماشین آقازادهای که شب با آن در خیابان ویراژ میدهد، میتواند کفاف هزینه یک کار علمی و پژوهشی آن متفکر و متخصص را بدهد. این است که اکنون مطالبات اجتماعی در حال اوجگیری است و تبدیل به تئوری خواهد شد و این تئوریها به سمتی خواهد رفت که جامعه را از این وضع اسفناک نجات دهد.

در اتفاقات اخیر دیدیم و شنیدیم که درواقع شهرستانیهاعلیه تهران به صدا درآمدند. درحالحاضر شهرستانها به شدت دچار بحران هستند، هیچ شغل و کاری در شهرستانها نیست! در تهران نسبتا اوضاع بهتر است اما در شهرستانها، واقعا هیچ! حتی دریغ از کارهای جزئی روزمره و روزمزد! همین موارد جمع شد و فشار ناشی از آن منتهی به این حوادث شد.

در شرایط نابسامان کنونی، نوعی خودآگاهیطبقاتی شکل گرفته است. تا دیروز فاصله طبقاتی وجود داشت ولی خودآگاهی به وجود نیامده بود. اکنون اما خودآگاهی کامال در حال به وجود آمدن و بروز است و انتظارات و توقعات، خود را نشان میدهند. امروز وارد یک خیابان که میشوید، خودروهای بسیار شیک در کنار خودروهای بسیار فرسوده را میبینید؛ یکی ۰۲ میلیون تومانی و دیگری ۰۲۱ میلیونی. در همین تهران، وارد شهر که بشوی، فورا فاصله طبقاتی را تمام و کمال احساس میکنی. در نتیجه خودآگاهی طبقاتی و سواد در جامعه به شدت رو به اوج است. فاصله طبقاتی به صورت یک معضل جدی نمایان شده و در حال ایجاد مشکالت دیگری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.