از اعمال محدوديتهاي جديد براي خاتمي بيخبرم

سخنگوي قوه قضاییه:

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

وقاي‌عاتفاقیه: غالمحسين محسني اژهاي ميگويد که از محدوديتهاي جديد سيدمحمد خاتمي رييسجمهور پيشين کشورمان بيخبر است. اين درحالي است که سيد محمد خاتمي شنبه شب براي خروج از منزل با ممانعت نيروهاي امنيتي مواجه شده بود. روز گذشته سخنگوي دستگاه قضا پاسخگوي مسائل بسياري بود. از ماجراي ناآراميهاي خيابان گلستان هفتم پاسداران که منجر به درگيري و کشتهشدن تعدادي از افراد شده بود تا ماجراي فوت يک نفر به غيراز ماموران که گفته ميشود مشخص نيست از دراويش بوده است يا خير؟ او در مورد حسابهاي قوهقضاييه و نظارتپذير شدن آنها نيز توضيحاتي داد. گزيدههاي اظهارات محسنياژهاي را در ادامه به نقل از ايسنا بخوانيد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.