تصحیح و پوزش

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

وقاي‌عاتفاقیه: در گزارش روز يکشنبه روزنامه وقايعاتفاقيه گزارشی با عنوان «تنهايی احمدینژاد» منتشر شد که در آن اظهارات محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به اشتباه به نقل از سيدمحمود هاشمی شاهرودی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا بر آنچه خبرگزاریها نقل کرده بودند منتشر شده بود. هرچند که اين خبر بعدا در خبرگزاریها مورد تصحيح قرار گرفت اما روزنامه وقايعاتفاقيه ضمن پوزش از خوانندگان اعالم میکند که اظهارات کنايه آميزی که به نقل از رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده بود از سوی محسن رضايی در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.