ناآرامیهای خیابان پاسداران

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

با کمال تاسف عدهای قانونشکن و فرقهگرا و افرادی که تظاهر به دیانت میکنند، آمدند و در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند، در بین مردم ایجاد نگرانی و ترس کردند و مردم از کسبوکارشان بازماندند. تعرض مستقیم به پاسداران شد و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در اثر شرارت داعشگونه این مجرمین شهید شدند که تسلیت میگویم بعدازظهر بهمن حادثه رخ داد، چهارشنبه گذشته کیفرخواست پرونده یکی از این افراد که واضح بود و اعتراف داشت صادر شد و پنجشنبه به دادگاه ارسال شد و در کمترین زمان ممکن محاکمه او شروع میشود. ما نهایت تلاشمان را میکنیم که رعایت شود و از انصاف و حق دور نشود و نهفقط در مورد این فردی که افرادی را شهید کرده بلکه تمام کسانی که در این جرم و جنایات شرکت و مباشرت داشتند، تحت تعقیب قرار گرفته یا میگیرند و محاکمه میشوند. غیراز ماموران یک نفر فوت شده است اما خبر ندارم که این فرد شناسایی شده جزو آشوبگران بوده یا فرد دیگری بوده است، تنها میدانم کسی که در بیمارستان بوده بعدا فوت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.