آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالی قائممقام شهردار سابق

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

گزارشی را دادهاند که در حال رسیدگی است. در مورد قائممقام نیز حضور ذهن ندارم که در پرونده، کیفرخواست صادر شده است یا نه یا به دادگاه رفته است یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.