مجازات در نظر گرفته شده برای افرادی که به حجاب اعتراض داشتند

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

ما یک دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یک تشویق به فساد و فحشا داریم که مجازاتش سنگین است و تا سال زندان دارد اما چنانچه اینها نباشد و فعل حرامی را مرتکب شود که خود دو نوع است و گاهی در ملاءعام و گاهی در خفا انجام میشود که تفاوت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.