پرونده متهمان ارزی

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

هنوز پرونده به دادگاه نرفته و تحقیقات ادامه دارد. حساب حدود نفر مسدود شده، حسابهای آنها حدود میلیارد تومان موجودی داشته که مسدود شده است؛ البته در برخی از رسانهها مطالبی منتشر شده بود که در آن گردش مالی را با موجودی قاطی کرده بودند. موجودی در حسابهای مسدود شده حدود میلیارد تومان است اما گردش مالی این نفر خیلی بیشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.