با سختگيري نميتوان حجاب را اجباري کرد

علي مطهري، نايبرييس مجلس:

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

وقاي‌عاتفاقیه: اخبار ضد و نقيضي از وضعيت دختران خيابان انقالب که به وضعيت حجاب اعتراض داشتند منتشر ميشود و در اين ميان هنوز واکنشها به اعتراضهاي صورت گرفته از سوي برخي زنان به حجاب ادامه دارد اما در اين ميان موضع علي مطهري نايبرييس مجلس که اصوال نظراتش با ساير اصولگرايان متفاوت است، بازهم موضعي متفاوت به شرايط اين روزها گرفت. اين موضوع همواره روشن بوده است که علي مطهري به همان اندازه که در مسائل سياسي نگرشي آزاد دارد در مسائل ديني اعتقادات سختي دارد اما او روز گذشته موضعي متفاوت گرفت و اعالم کرد که نميتوان با سختگيري حجاب را اجباري کرد. علي مطهري در سالهاي اخير انتقاداتي به وضعيت حجاب داشته است. آنگونه که يکي از محورهاي سوال از محمود احمدينژاد در سال 90 هم همين نگاه احمدينژاد به وضعيت حجاب بود. با اين همه، نايبرييس مجلس اين روزهاي کشور با همه تاکيدي که بر انتخاب حجاب از سوي بانوان دارد بازهم تاکيد ميکند که با سختگيري نميتوان حجاب را اجباري کرد. ديروز همچنين سخنگوي وزارت کشور هم از موضع پليس در مقابل معترضان به وضعيت حجاب هم انتقاد تلويحي کرد. به گزارش ايلنا، علي مطهري در پاسخ به سوالي درباره موضوع دختران خيابان انقالب گفت: «اين مسائل نبايد زياد رسانهاي شود زيرا ما درحالحاضر مشکلي براي حجاب نداريم. بانوان ما با اين گروه همکاري نخواهند کرد؛ بنابراين اين مسئله مشکل مهمي نيست و رسانهها نبايد به آن بپردازند. يکي از ابزارهاي اين گروهها براي پيشبرد اهدافشان اين است که موضوع به صورت بدي در رسانهها مطرح شود و بگويند اين يک مشکل بزرگ در جامعه است.» او در پاسخ به سوال ديگري مبنيبر اينکه ميگويند جمهورياسالمي خانمها را مجبور به داشتن حجاب در جامعه ميکند و اين مسئله چقدر صحت دارد، گفت: «اين درست نيست، زيرا خانمهاي ما خودشان انتخاب کردهاند. امروز هم در جامعه اجبار جدي براي حجاب نداريم. خانمها امروز در جامعه بهراحتي آنطور که خودشان ميخواهند ظاهر ميشوند و اجباري براي حجاب وجود ندارد؛ البته بسياري از خانمها حجاب را بهخوبي رعايت نميکنند و با سختگيري هم نميتوان حجاب را اجباري کرد اما اين گروه مروج بيحجابي به دنبال ترويج برهنگي در جامعه هستند». مطهري در پاسخ به سوالي مبنيبر اين که آيا نظام واقعا با تفکر دراويش مشکل دارد يا خير گفت: «اين گروه از لحاظ فکري انحرافاتي دارند ولي در حادثه اخير به نظر من رافت بيش از حدي نشان داده شد زيرا باالخره هر گروهي که به خيابانها بيايد و ايجاد اغتشاش کند بايد با آنها با اقتدار برخورد شود و در حادثه اخير بايد با جديت بيشتري با اغتشاشگران برخورد و ناآراميها زودتر جمع ميشد.» نماينده تهران تاکيد کرد: «اين که چند ساعت فرصت دهيم در خياباني جمع شوند و هر کاري که دلشان ميخواهد انجام دهند منجر به حوادث اينچنيني ميشود به نظر من شوراي تامين خوب عمل نکرد. يعني اگر دست نيروي انتظامي را براي اقدامات متقابل بازتر ميگذاشت، اين ناآراميها به سرعت جمع ميشد. بههرحال، فرقههاي مختلفي از ديرباز در ايران وجود داشتند و فعاليت آنان محدود به دوران حضور جمهورياسالمي ايران نيست.» او در پاسخ به سوال ديگري مبنيبر اينکه اگر اين گروهها در چارچوب نظام به فعاليت بپردازند امکان فعاليت دارند و جمهورياسالمي مخالف فعاليت آنان نيست، هم تصريح کرد: «اگر اين گروهها خرافات را اشاعه ندهند و جلساتي که برگزار ميکنند صرفا فکري باشد فکر نميکنم جمهورياسالمي مشکلي داشته باشد. البته در گذشته برخي سختگيريها در قبال اين گروهها انجام شده، برخي از اماکن مربوط به آنها را تصاحب کردند که شايد کمي تندروي در اين موضوع انجام شده باشد ولي بهطور کلي، اين گروه خطري براي جمهورياسالمي نيستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.