افتتاحيه با کرهجنوبي اختتاميه با آمريکا؟

Vaghay Ettefaghie - - جهـــــان - سيدمحمدرضامتقي خبرنگار گروه جهان

به گفته مــــــــقامهاي « کـــــــــــر ه جنو بي » ، « کــــــــــر ه شــــما لي » خواستار مذاکره با «آمريکا» شده است. به گزارش «بيبيسي عربي» کاخ رياستجمهوري کرهجنوبي روز يکشنبه ساعتي بعد از ديدار رييسجمهور اين کشور با اعضاي هيات کرهشمالي اعالم کرد «پيونگ يانگ» مايل است با اياالتمتحده گفتوگو کند. اين خبر بعد از ديدار ژنرال «کيم يونگ چول»، يکي از مقامهاي ارشد اطالعاتي کرهشمالي با «مون جهاين»، رييسجمهور کرهجنوبي در آستانه مراسم اختتاميه المپيک زمستاني اعالم شده است. «پيونگچانگ» شهري در حدود 180 کيلومتري سئول، پايتخت کرهجنوبي واقع شده که ميزباني رقابتهاي المپيک زمستاني 2018 را عهدهدار بوده است. ژنرال کيم در صدر يک هيات هشتنفره براي سه روز به اين کشور سفر کرده است. «کيم يوجونگ»، خواهر رهبر کرهشمالي و «کيم يونگ-نام» که عنوان رييسدولت کرهشمالي را دارد در مراسم افتتاحيهزمستانيحضورداشتند.اينبلندپايهترين هيات اعزامي کرهشمالي به سئول از زمان جنگ ميان دو کره در سالهاي 19۵0 بوده است. گفته شده «ايوانکا ترامپ»، دختر رييسجمهور آمريکا هم در مراسم اختتاميه حضور دارد. مقامهاي آمريکايي البته ديدار با هيات کرهشمالي در جريان اين سفر را «نامحتمل» دانستهاند. براساس گزارشها در مراسم افتتاحيه اين رقابتها، هيات کرهشمالي از ديدار با «مايک پنس»، معاون رييسجمهور آمريکا خودداري کرده بود. اين در حالي است که روز جمعه واشنگتن تحريمهاي جديدي را عليه «پيونگ يانگ» اعالم کرد که کرهشمالي متقابال اين تحريمها را «اقدام جنگي» خواند. وزارت خارجه کرهشمالي البته با تقدير از همکاري دو کره در جريان مسابقات المپيک گفته است: «آمريکا تهديد جنگ را با تحريمهاي گسترده جديدي به شبهجزيره کره آورده است.» پيشتر هم «کيم جونگ اون»، رهبر کرهشمالي از تالشهاي موثر کرهجنوبي در ميزباني بازيهاي المپيک زمستاني تقدير کرده بود. حضور اين هيات در کرهجنوبي و ديدار آنها با رييسجمهور اين کشور باعث گرمشدن روابط ميان دو کشور شده و کيم جونگ اون، رهبر کرهشمالي، رييسجمهور کرهجنوبي را به «پيونگيانگ» دعوت کرده است. شبهجزيره کره در جريان جنگ بين دو کشور طي سالهاي 19۵3-19۵0 جدا شد و هيچکدام از اين دو طرف معاهده صلحي را دراينزمينه تاکنون امضا نکردهاند. اين اولين ابراز تمايل براي مذاکره با آمريکا از سوي «پيونگ يانگ» بعد از سالها تنش است اما اين حضور به مذاق کره جنوبيها خوش نيامده است. به گزارش «سيانان» همزمان با سفر هيات عاليرتبه کرهشمالي به همسايه جنوبي، هزاران نفر در اعتراض به حضور يکي از رهبران نظامي سابق «پيونگ يانگ» در راس اين هيات، براي اعتراض به خيابان آمدند. سرپرستي اين هيات را ژنرال «کيم يانگچال» از اعضاي ارشد حزب حاکم بر کرهشمالي برعهده دارد. او متهم است که در زمان حمله 2010 به کشتي جنگي کرهجنوبي نقش داشته است. کرهجنوبي در تحقيقاتي که بعد انجام داد اين ژنرال را به «طرح و برنامهريزي و هدايت» اين حمله متهم کرد که در جريان آن 46 نفر کشته شدند. اعتراض به حدي بود که حدود 2۵00 پليس براي متفرقکردن مردم ورود کردند تا هيات کرهشمالي به هتل خود برسد. در يک سال اخير تنش در شبهجزيره کره افزايش يافته است. کرهشمالي بيش از 10 آزمايش موشکي و هستهاي انجام داده و آمريکا به اين آزمايشها معترض است و ميگويد «پيونگ يانگ» اين کشور را مستقيم تهديد کرده است. با اينکه مقامهاي آمريکا احتمال حمله نظامي را رد نکردهاند اما ترجيح ميدهند از راه ديپلماتيک، مشکل کرهشمالي حل شود. کرهشمالي درحالحاضر با تحريمهاي گسترده از سوي آمريکا و شوراي امنيت روبهرو است. ترامپ نيز روز جمعه اعالم کرد بزرگترين بسته تحريمي کرهشمالي بهزودي اعمال ميشود. شايد بتوان اساس همين تغيير رويکرد دولت کرهشمالي را نيز فشارهاي دولت آمريکا دانست. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا کرهشمالي ميتواند سياستي را که در افتتاحيه المپيک زمستاني در نزديکي با کرهجنوبي به خرج داد اينبار در اختتاميه و در قبال آمريکا اجرا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.