نبود سرمایه بزرگترین معضل توسعهتجدیدپذیرها

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد - اصغرمحمودي کارشناس ارشد انرژيهاي تجديدپذير

بزرگترين معضل سر راه توسعه بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير مسئلهاي به نام سرمايهگذاري است که در ايران هنوز زمينه آن در چنين حوزه بکر و مناسبي ايجاد نشده است. زيرا بانکهاي خارجي به اين عرصه وارد نميشوند و مشکالت متعددي در حوزه بيمه دارند. حتي چينيها و روسها نيز که رابطه خوبي با کشور ما دارند به اين حوزه ورود نميکنند و اين درحالي است که براساس بررسيهايي که توسط يک پروفسور آلماني در ايران انجام شد، کشور ما ظرفيت تامين 65 درصدي برق خود از محل انرژي خورشيدي را دارد. دراينزمينه امکانات به ميزان کافي در اختيار شرکتها براي فعاليت در اين حوزه و توسعه انرژيهاي تجديدپذير ارائه شده است اما بزرگترين معضل در بخشهاي مختلف انرژيهاي تجديدپذير عدم سرمايهگذاري است. البته در حوزه قوانين و مقررات نيز ميتوان گفت که قوانين بسيار موثر است و همکاريهاي خوبي نيز دراينزمينه صورت ميگيرد اما متاسفانه در جذب سرمايه مشکالتي داريم. ايران فرصت مناسبي براي سرمايهگذاري شهروندان در حوزه انرژيهاي تجديدپذير در مقياس سيستمهاي خانگي دارد و امروز سرمايهگذاري در حوزه پنلهاي خورشيدي خانگي و ديگر بخشهاي اين انرژي تجديدپذير بسيار سودآورتر از سپردهگذاري در بانکهاست اما متاسفانه مردم از اين موضوع بياطالع هستند و بايد اين اطالعرساني به شهروندان انجام شود. البته با افزايش قانون تضمين قراردادهاي تضميني براي خريد برق توليدي از انرژي خورشيدي از پنج سال به ۰۲ سال زمينه خوبي در کشور براي بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير از نظر قانوني ايجاد شده است اما هنوز در ايران سرمايهگذاري الزم انجام نشده و به نوعي جذابيت براي سرمايهگذاري در اين حوزه ايجاد نشده است. اين درحالي است که در کشوري مانند آلمان بانکها براي بهرهگيري از انرژيهاي تجديدپذير اقدام به دادن تسهيالت کمبهره کردند و اين اقدام دقيقا از زماني که قانون انرژيهاي تجديدپذير تصويب شد آغاز شد اما در ايران متاسفانه هنوز اين اتفاق روي نداده است و اين وضعيت درحالي وجود دارد که هزار مگاوات خريد تضميني برق توسط دولت به تصويب رسيده اما تاکنون تنها ۰5 مگاوات محقق شده است. در حقيقت پنجدرصد از وعده دولت براي خريد تضميني برق از شرکتهاي توليد انرژيهاي تجديدپذير خورشيدي تحقق يافته که بخش عمدهاي از اين ۰5 مگاوات توليد شده نيز توسط شرکتهاي آلماني صورت گرفته است. زيرا هنوز بانکهاي اروپايي براي اين موضوع تسهيالت الزم را فراهم نکردهاند. گرچه دراينزمينه بانکهاي ايراني پولي نميدهند و اگر هم بدهند با سودي بين ۱۲ تا 4۲ درصد واگذاري تسهيالت را انجام ميدهند که اين درصد بسيار بااليي است و صرفه اقتصادي ندارد. به عبارت ديگر، اگر يک ايراني بخواهد 5 تا ۰۱ مگاوات برق توليد کند و ۰۳درصد سرمايه الزم را داشته باشد، بانک ايراني ۰۷ درصد مابقي را فاينانس ميکند، لذا بهتر است پروژههاي کوچک انجام شود که به آنها سيستمهاي سقفي نيز ميگويند. در اين موارد دولت نيز حمايت بيشتري انجام ميدهد، پس بهتر است که از اين سيستمهاي خانگي استفاده کنيم که درهمينراستا نيز با همکاري برخي از توليدکنندههاي داخلي شرکتي تاسيس شده تا بتوانيم سيستمهاي خانگي را در ايران توسعه دهيم. زيرا چنين مواردي نسبت به نيروگاههاي بزرگ، سرمايه بسيار کمتري نياز دارد و دولت نيز براي حمايت پول بيشتري پرداخت ميکند. بنابراين با توجه به اينکه پنلهاي خورشيدي از جمله محصوالتي است که توليد داخل محسوب ميشود، مصرفکنندگان ميتوانند از 5۱ درصد حمايت بيشتر از سوي دولت بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.