ردپاي مافيا در گرانی تخممرغ

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

از سال گذشته تاکنون توليد و بازار تخممرغ بهعنوان يک محصول پروتئيني ارزان قيمت با مشکل بزرگي به نام آنفلوآنزاي فوقحاد پرندگان دست و پنجه نرم ميکند و براساس آخرين آمارهاي موجود بيش از 45 ميليون قطعه طيور مولد در واحدهاي پرورشي تخممرغ، از بين رفته است. وزارت جهاد کشاورزي براي تنظيم بازار اين محصول نتوانست کمبود توليد را جبران کنند و در نهايت دست به دامان واردات شدند. علياکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزارت جهاد کشاورزي دراينباره به روزنامه وقايعاتفاقيه اينگونه توضيح داده بود که با توجه به نياز بازار و بررسيهاي صورتگرفته واردات تخممرغ آزاد شده است و تاکنون ترکيه مجوز بهداشتي مورد نياز براي واردات اين محصول را دريافت کرده است. او افزود: «البته در کنار ترکيه، واردات تخممرغ از اوکراين نيز شروع شده و تاجران ميتوانند از هر کشوري براساس ضوابط بهداشتي و قرنطينهاي ايران و با توجه به قيمتهاي کنوني بازار، تخممرغ وارد کنند». او با بيان اينکه مردم، توليدکنندگان، تاجران و فروشندگان بايد در شرايط اضطراري کنوني نکات بسياري را رعايت کنند تا با مشکل بيشتري مواجه نشويم، تاکيد کرد: «تا زماني که بيماري آنفلوآنزا کنترل شود و بتوانيم توليد داخلي را به حد تعادل و نياز بازار برسانيم، واردات تخممرغ ادامه خواهد داشت و حتي افزايش مييابد که قيمت هر شانه تخممرغ ۲۱ هزار و ۰۰6 تومان در ميادين ميوه و ترهبار و فروشگاههاي زنجيرهاي است». اما به نظر ميرسد که با وجود واردات اين محصول و افزايش ميزان آن، هنوز بازار تخممرغ متعادل نشده است زيرا حسن حسينيشاهرودي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ردپاي مافياي اقتصادي در افزايش قيمت کاالها بهويژه تخممرغ ديده ميشود، به ايسنا گفت که مافياي اقتصادي براي کسب منفعت بيشتر اقدام به واردات اقالم مختلف ميکند و متاسفانه دولتمردان به اين موضوع توجهي ندارند. او نبود مديريت درست و به دنبال آن عدم نظارت کافي را عامل افزايش قيمت کاالها دانست و گفت: «کشور ما به نظام جامع توليد و مصرف يعني همان چيزي که تمامي کشورهاي پيشرفته از آن استفاده ميکنند، نيازمند است. اما هنوز نتوانستهايم ميزان توليدات داخلي و مصرفمان را در عرصه محصوالت کشاورزي، دامي و ساير توليدات صنعتي رصد کنيم تا براساس آن نيازهاي مردم را مرتفع کنيم». حسيني شاهرودي وجود نظام جامع را براي رصد بازار توليد و مصرف ضروري دانست و اظهار کرد: «نظام جامع توليد و مصرف نداريم، بههميندليل در برخي مقاطع شاهد عرضه بسيار زياد اقالمي همچون مرغ، تخممرغ، برنج و روغن هستيم که دليل آن واردات زياد اين کاالها در زماني هست که نمونه داخلي آن در کشور وجود دارد». او همچنين گفت: «از طرف ديگر، افزايش جهشي قيمتها را در برهههايي شاهديم که اين امر بهدليل عدم رصد بازار توسط وزارتخانههاي صنعت و کشاورزي است». به گفته او کشورهايي همچون گرجستان، ارمنستان، تاجيکستان، عراق، ترکيه و حتي افغانستان در برخي از زمينهها از ما جلوتر هستند. ما در دولتمردان نميبينيم که به دنبال برنامه جامع و چيدن پازلي در حوزه اقتصادي باشند که نقش هرکس در اين پازل مشخص باشد. قطعا در اين شرايط، مجلس نيز حمايتهاي الزم را از اين برنامه جامع خواهد کرد. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس نوسانات قيمت در بازار را ناشي از حاکم نبودن سياستي بر آن دانست و گفت: «ما در کشور ستاد تنظيم بازار و قانون مرتبط با آن را داريم که بايد مرتبا وضعيت بازار را رصد کند. نه اينکه االن قيمت مرغ و تخممرغ گران شده تازه فکر کند که ميخواهد چه کاري انجام دهد. آنهم در شرايطي که چند ماه است اين معضل را داريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.