خودم جاي غولم را ميگيرم

Vaghay Ettefaghie - - ادب و هنر -

وقایعاتفاقیه: نمايشگاه نقاشيهاي ياسمن بازارگان با عنوان «من غول» تا تاريخ 9 اسفند ماه در گالري سايه برگزار ميشود. «من غول» نقاشيهايي است که به تصوير ذهني جايگزين ما از نداشتهها و از دست رفتهها و در نهايت بازگشت فرد از اين تصاوير ذهني به خويشتن پرداخته است. ياسمن بازارگان نقاش آثار اين نمايشگاه درباره مجموعه «من غول» نوشته است: وقتي 10،11 ساله بودم عروسکي با قيافه مردانه، پارچهاي و نرم هديه گرفتم که برايم ماهيتي فراتر از عروسک پيدا کرد و کمکم به غول حمايتگر من تبديل شد. شبها با من ميخوابيد و من ديگر از تاريکي، دزد ...و نميترسيدم. در سفرها همراهم بود، پشتم گرم بود به داشتنش و به بهترين شکلي که ميخواستم حمايتم ميکرد. روز ازدواجم خودم را مجبور کردم به چمدان عروسکهاي انباري منتقلاش کنم و چون نبودش برايم خيلي سخت بود شروع کردم به جايگزيني ذهني آدمها بهجاي غولم؛ من به حمايتگر نياز داشتم اما حمايتي بدون قيد وشرط و فراتر از حمايت انسانها. کمکم متوجه شدم کسي جاي غولم را نميگيرد و بعد از 11 سال از چمدان عروسکها بيرونش آوردم. هنوز بودنش مفيد بود اما نه بهاندازه گذشته؛ ديگر ميدانستم ماهيت حمايتگرش ساخته و پرداخته ذهن من بوده است و تصميم گرفتم غولی را که هميشه ميخواستم و درواقع در وجود خودم داشتم نقاشی کنم. دراينحين بيشتر متوجه شدم اين غول خودم هستم. من هستم که ميتوانم خودم را به بيشترين و بهترين شکل حمايت کنم، خودم را در آغوش بکشم و بيقيد وشرط دوست داشته باشم. پس شدم غول خودم. «من غول» با آثار ياسمن بازارگان در گالري سايه به آدرس: خيابان کريمخان، خيابان سنايي، خيابان سيزدهم، شماره 21 از ساعت 11 تا 21 برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.