کشورها‌روي‌تقويم‌ گردشگري‌جها‌ن کار‌م ‌يکنند

Vaghay Ettefaghie - - ایـــــران -

وقای‌عاتفاقيه: يک فعال بخش خصوصي معتقد است کشورهاي برگزارکننده تورهاي گردشگري روي تقويم گردشگري جهان کار ميکنند. ترکيه ميداند عيد نوروز ايرانيها چه زماني است و براي آن زمان انواع و اقسام برنامههاي تفريحي و رفاهي را فراهم ميکند تا ايرانيان را براي سفر به اين کشور ترغيب کند. عبدالوهاب قاضي افزود: «کشور امارات هم براي عيد چينيها و هنديها برنامهريزيهاي مختلفي ميکند و با برپايي کنسرت و مراسم آييني خاص عيد اين کشورها آنها را به سوي دوبي ميکشاند». مدير هتل بينالمللي هرمز با اشاره به اينکه همه کشورهاي دنيا که ميخواهند گردشگر دعوت کنند اول حملونقل و زيرساختهاي آنها را آماده ميسازند، افزود: «امارت براي اينکه بتواند گردشگر بياورد اول حملونقل هوايي خود را تقويت کرد يعني دولت در قدم اول هزينه ساخت فرودگاههاي بينالمللي مجهز و بيمه را مهيا کرد بعد به سراغ خريد هواپيما رفت و به اين طريق مشکل حملونقل و ورود گردشگر را حل کرد».او ادامه داد: «ترکيش اير هم در اصل يک تور اپراتور است و فقط به قصد گردشگر به کشور ناوگان هوايي را تجهيز کرد و بههميندليل هم بليت ارزانقيمت هم دارند و گردشگر و در آخر سال آماري که از رقم گردشگر اعالم ميکنند نشاندهنده همين تالشهاست». اين فعال بخش خصوصي معتقد است: «ما هم بايد اين کارها را انجام دهيم کما اينکه بخش خصوصي اين کار را در هتل هرمز در ايام نوروز و ساير زمانهاي مناسبت که جشن و عيد مذهبي باشد انجام ميدهد». قاضي تاکيد کرد: «حملونقل يک راهش هواپيماست. اگر قطار خوب و سريع السير با زيرساخت ريلي و دو بانده داشته باشيم ميشود يک تور ترکيبي گذاشت يعني گردشگر با قطار به بندر عباس بيايد با لنج به قشم برود دوباره به بندر برگردد و در نهايت با هواپيما به شهر مبدا خود برگردد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.