مصدوميت تلخ پادوواني در شب برد شيرين استقالل

Vaghay Ettefaghie - - ورزش -

وقاي‌عاتفاقيه: برد 1 – 4 استقالل تهران برابر فوالد خوزستان در اهواز که از جمله مدعياني بود که روي کاغذ شانس قهرماني در ليگ برتر را داشت با مصدوميت شديد «لياندرو پادوواني» مدافع برزيلي اين تيم تلخ شد. در دقايق پاياني نيمه نخست برخورد لياندرو پادوواني مدافع برزيلي با آرمين سهرابيان منجر به آسيبديدگي شديد اين بازيکن شد، صحنهاي که بعد از رخدادن شايد کسي تصور نميکرد که به يک خطر جدي براي پادوواني تبديل شود اما وقتي او بدون حرکت روي زمين افتاد و بازيکنان استقالل باالي سر او واکنشهاي حاکي از درد اين بازيکن را ديدند نگرانيها براي وضعيت او آغاز شد.

شدت آسيبديدگي بهحدي بود که پادوواني بالفاصله راهي بيمارستان آپادانای اهواز شد تا کاوه ستوده بهعنوان جراح متخصص و پزشک استقالل به بررسي وضعيت اين بازيکن بپردازد. بعد از اتمام بازي، همبازيان اين بازيکن در تيم استقالل پيگير وضعيت اين بازيکن شدند تا جايي که «وينفرد شفر»، سرمربي آلماني اين تيم هم مدام جوياي احوال مدافع خود بود تا مشخص شود اوضاع اين بازيکن از آنچه ديده ميشد خطرناکتر است.

هنوز دقايقي از پايان بازي نگذشته بود که شايعات پيرامون پادوواني با واکنشهايي که ستارههاي استقالل و بزرگان اين باشگاه در صفحات مجازي در قبال وخامت حال بازيکن برزيلي منتشر کردند، به اوج خود رسيد. حتي برخي پا را فراتر گذاشته و مدعي شدند پادوواني دچار ضايعه نخاعي شده و هيچ بعيد نيست با تبعات سنگينتري نيز روبهرو شود.

مطرح شدن اين موضوع باعث شد تا امين نوروزي و کلينيک باشگاه استقالل در پستي اينستاگرامي به اين شايعات واکنش نشان بدهند. در اين پست آمده است: «اللهم اشف کل مريض آموختهام تا وقتي ميتوانم از عمق وجودم و با تمام خلوصم خدا را صدا بزنم نااميد نگردم. بارالها چگونه از رحمت تو نااميد شوم وقتي اين همه نعمت و لطفت را دور تا دورم ميبينم. خدايا امروز دعايم اين است بهجز خودت به کس ديگري واگذارش مکن. خبر همانند گذشته عين تير گزنده زخم زد و رفت. مرد ساکت و ستون محکم دفاع استقالل که مدتها عاشقانه تالش ميکرد به ترکيب اصلي بپيوندد و بار ديگر مورد محبت هواداران پرشور قرار گيرد در اولين حضور مضروب و مصدوم شد. متاسفانه براي اين مرد برزيلي با قلب ايراني، فوتبال آن روي سکه را نشان داد و اسير تندباد حوادث شد. در همان معاينات اوليه مشخص شد آسيب ديدگي فراتر از هميشه خواهد بود استخوان جمجمه شکسته و خونريزي شديد آغاز و پاها بيحرکت شد. با کمال تاسف مانند گذشته بازار شايعات داغ و گمراهکننده بود تا خبر از قطع نخاع باشد اما در سايه لطف خدا و دعاي مردم شريف در آزمايشات تکميلي مشخص شد نخاع سالم، ولي فشار زيادي را متحمل شده است. بعد از مشورت فراوان باالخره تصميم گرفته شد عمل اوليه در همان اهواز انجام شود که با عنايت الهي و تالش کادر بيمارستان آپادانا اهواز و همراهي کادر مجرب پزشکي استقالل عمل 6 ساعت بهطول انجاميد و هماکنون خونريزي قطع شده و پادوواني به هوش آمده و فشار روي نخاع کمتر شده است. در انتظاريم شرايط به مرحله ثبات برسد و با همکاري باشگاه با آمبوالنس هوايي او را به تهران منتقل کنيم و ادامه درمان در تهران انجام شود. هنوز براي گمانهزني و اظهارنظر زود است و انتظار داريم رسانههاي گروهي محترم که مسئوالنه موضوع سالمتي پادوواني را پيگيري ميکنند از پخش شايعات جلوگيري و همچون گذشته اخبار دقيق را از اين معاونت دريافت کند. فقط از همه مردم التماس دعا داريم تا در مرحله نخست سالمتي پادوواني که مهمان کشور ماست را به او برگردانده شود. بار الهي اميدم به توست ناميدم مساز».

تيم جراحي مغز و اعصاب بيمارستان آپادانا از ساعت 1:30 بامداد روز يکشنبه دومين عمل جراحي روي نقاط آسيب ديده پادوواني را آغاز کردند که اين عمل چهار تا پنج ساعت به طول انجاميد. به گزارش ورزش3 با خاتمه دومين عمل جراحي، مدافع برزيلي استقالل بايد حداقل به مدت سه روز در بيمارستان آپادانا تحت مراقبتهاي ويژه پزشکي قرار بگيرد تا وضعيت او ارزيابي شود. پس از اين مدت ميتوان پادوواني را مهياي انتقال به تهران کرد. لياندرو پادوواني با توجه به شدت ضربات وارده، قطعا تا پايان ليگ هفدهم قادر به همراهي آبيپوشان نخواهد بود اما تخمين زمان دقيق بهبودي اين بازيکن نياز به زمان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.