بازگشت زنان به آزادي

اتفاق خوشايند در بازی بسکتبال ايران و عراق

Vaghay Ettefaghie - - ورزش -

وقاي‌عاتفاقيه: زنان ايراني بعد از مدتها دوري از ورزشگاه، سرانجام مجوز حضور در ورزشگاه در ديدار بسکتبال ايران و عراق در مسابقات انتخابي جامجهاني را پيدا کردند. تيم ملي بسکتبال ايران عصر روز يکشنبه در چهارمين ديدار خود در رقابتهاي مقدماتي جامجهاني به مصاف عراق رفت و با نتيجه 83 بر 85 پيروز ميدان شد. درحاليکه در ديدارهاي قبلي ورود زنان خبرنگار به ورزشگاه نيز دچار مشکل شده بود اما با تدبير وزارت ورزش و فدراسيون بسکتبال، حضور در اين ديدار براي خانوادهها آزاد و رايگان اعالم شد تا جو سالن با ديدارهاي قبلي بسيار متفاوت باشد. اين درحالي است که در سالهاي اخير، زناني که در ديدارهاي واليبال و بسکتبال حضور پيدا ميکردند از سوي فدراسيون گزينش ميشدند. اما اينبار برخالف هميشه زنان دوستدار بسکتبال بدون هيچ گزينش قبلي در استاديوم حاضر شدند و برخالف ديدار قبلي ايران برابر قطر که چند ماه قبل در استاديوم آزادي برگزار شد و استقبال چنداني از آن صورت نگرفت، اين بار سکوها از شور و حال ديگري برخوردار شد. استقبال از اين بازي به قدري زياد بود که تعداد زيادي از کساني که براي ديدن بازي به ورزشگاه رفته بودند پشت درهاي بسته باقي ماندند. قسمتي از طبقه دوم استاديوم آزادي در اختيار زنان تماشاگر قرار داده شد و صداي تشويق هواداران تيم ملي ايران چنان بلند بود که بازي بازيکنان تيم ملي عراق را کامال تحتتاثير خود قرار داد. چندي قبل سايت فرارو به نقل از يکي از مديران وزارت ورزش خبر داده بود که اين وزارتخانه به دنبال يک روند طبيعي براي حضور زنان در مجموعههاي ورزشي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.