اولين‌فيلم‌جدي‌سينماي‌ايران‌را‌ساخت

«فرزاد‌مؤتمن»‌از‌«فرخ‌غفاري»‌م‌يگويد

Vaghay Ettefaghie - - تــــاريخ - سیدحسین‌رسولي دبیر‌صفحه‌آخر

در چنيـــن روزي، (۷ اســـفند ۰۰۳۱) فـــرخ غفـــاري در تهـــران زاده شـــد و ســـال ۵۸۳۱ در پاريـــس درگذشـــت. او يکـــي از مهمتريـــن مديرهـــاي فرهنگـــي ايـــران بـــود. غفـــاري، بنيانگـــذار «فيلمخانـــه ملـــي ايـــران» و «کانـــون فيلـــم» بـــود. فـــرخ غفـــاري مديـــر اوليـــن جشـــنواره جهانـــي فيلـــم تهـــران هـــم بـــود کـــه تاثيـــر بســـيار خوبـــي درزمينـــه ســـاخت فيلمهـــاي هنـــري در ايـــران گذاشـــت.

بههمينمناســـبت ســـراغ فـــرزاد مؤتمـــن، مـــدرس، نويســـنده و کارگــردان تاثيرگــذار ســينما رفتيــم و او دربــاره فــرخ غفــاري بــه «وقايعاتفاقيـــه» گفـــت: «درواقـــع، غفـــاري اوليـــن فيلمســـازي اســـت کـه فيلـم جـدي سـاخت. بـه نظـرم فيلمسـازي اسـت کـه خيلـي هـــم بـــد آورد. فيلـــم «جنـــوب شـــهر» او توقيـــف شـــد. هيچوقـــت هـــم بـــه نمايـــش درنيامـــد. بعـــد فيلـــم بســـيار خوبـــش يعنـــي «شـــب قـــوزي» را ســـاخت. ايـــن اثـــر آنقـــدر از ســـليقه متعـــارف جامعـــه جلوتـــر بـــود کـــه ديـــده نشـــد. بعـــد از گذشـــت بيـــش از ۰۵ ســـال از زمـــان ســـاخت فيلـــم مذکـــور بـــا عالقـــه نســـخههاي «ديويدي» آن را دنبـــال ميکنيـــم. احتمـــاال اوليـــن فيلـــم کمـــدي درام جـــدي تاريـــخ ســـينماي ايـــران اســـت. از قصههـــاي هزارويـــک شـــب هـــم برداشـــت شـــده اســـت».

مـؤتمــــــــن ادامـــــــــه ميدهـــد: «دکوپـــاژ فيلـــم «شـــب قـــوزي» همچنـــان سرپاســـت. نـــو و مـــدرن اســت. انگارنهانــگار فيلــم بـــراي ســـالهاي دور اســـت. فيلـــم زنـــدهاي اســـت».

کارگـــردان فيلـــم «شـــبهاي روشـــن» (۱۸۳۱) تصريـــح میکنـــد: «از فـــرخ غفـــاري چيزهـــاي بزرگـــي يـــاد گرفتـــم. متاســـفانه در زمـــان ســـاخت فيلـــم ســـومش راه غلطـــي رفـــت. فيلـــم «عـــروس کدومـــه؟ » منظـــورم اســـت. شکســـت تجـــاري «شــب قــوزي» و عــدم نمايــش «جنــوب شــهر» غفــاري را وادار بــه ســـاخت فيلـــم تجـــاري کـــرد ولـــي وقتـــي مـــيرود چنيـــن فيلمـــي بســـازد کـــه شـــايد اســـمش را «فيلمفارســـي» بگذاريـــم، بـــاز هـــم نفروخــت. از جنــس فيلمهــاي «ســيامک ياســمي» هــم عقبتــر بــود. فيلــم «عــروس کدومــه؟» لطمــه بزرگــي بــه فــرخ غفــاري زد. ســـالهاي زيـــادی طـــول کشـــيد کـــه فيلـــم «زنبـــورک» را بســـازد.

در آن فيلـــم ســـالهاي تمريننکـــردن بهخوبـــي مشـــخص اســـت و آن را بهوضـــوح ميبينيـــد؛ فيلمـــي کمانـــرژي کـــه دقيـــق هـــم نيســـت». کارگـــردان فيلـــم «خداحافظـــي طوالنـــي» (۳۹۳۱) دربـــاره فيلمســـازي خـــودش نيـــز ميگويـــد: «شـــخصا از فـــرخ غفـــاري خيلـــي آموختـــم. اگـــر قـــرار اســـت چيـــزي را بـــراي بـــازار بســـازيد و شـــرايط را بـــراي آينـــده همـــوار کنيـــد، شـــکي درش نيســـت، ايـــن کار را کنيـــد ولـــي بايـــد حتمـــا بفروشـــد. اگـــر نفروشـــد واي بـــه حـــال شـــما! مـــن هـــم زمانـــي مجبـــور شـــدم فيلـــم «پوپـــک و مشماشـــااهلل» بســـازم. احسـاس کـردم در موقعيتـي قـرار دارم کـه بايـد چنيـن کاري کنـم. بـــه خـــودم گفتـــم ايـــن فيلـــم بايـــد بفروشـــد و اگـــر نفروشـــد ديگـــر کارت تمـــام اســـت».

فرخ غفاري فرزاد مؤتمن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.