افت فروش پژو در چین و اروپا

Vizhenameh - - News -

هــر چند بازار فروش محصوالت این شــرکت فرانســوی در ایران همچنان داغ اســت، اما فروش پــژو در چین و اروپا با کاهش روبهرو شده است. البته پژو اعالم کرده رکورد فروش این شــرکت بین ماههای ژانویه تا ژوئن حدود 58/1 میلیون خودرو بوده و نســبت به سال گذشــته رشد داشته است. اما خرید مردم این کشــور همچنان با افت 45 درصدی روبهرو شده و فرانسویها در ماههای ژانویه تا ژوئن تنها 152 هزار و 380 خودرو از رنو خریدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.