هند از آلمان و بریتانیا سبقت گرفت

Vizhenameh - - News -

کمتر کســی فکر میکرد بازار خودروی هند بتواند با موفقیت چشمگیری در سال 2017 روبهرو شود. اما بازار هندیها آنقدر رونق داشت که حتی آلمان و بریتانیا را هم پشت سر گذاشت و به عنوان چهارمین بازار بزرگ خودروی جهان معرفی شــد. البته بازار هند هنوز با چین، آمریکا و ژاپن به عنوان سه بازار بزرگ خودروی جهان فاصله دارد، اما همین که توانســته به عنوان چهارمین بازار جهان لقب بگیرد، حرکت بزرگی است. طبق تازهترین آمارها، هندیها توانســتهاند بیشــترین رشد فروش خودرو را در میان 9 بازار بزرگ جهان داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.